Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2020 LIETUVOS MAŽOSIOMS KULTŪROS SOSTINĖMS

2019-04-23

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2020 LIETUVOS MAŽOSIOMS KULTŪROS SOSTINĖMS

 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, kartu su partneriais LR kultūros ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija skelbia konkursą kaimiškosioms bendruomenėms teikti kandidatus 2020 metų Lietuvos Mažųjų kultūros sostinių konkursui.  Lietuvos mažosiomis kultūros sostinėmis gali tapti  konkurso būdu išrinktos Lietuvos miestelių ar kaimų bendruomenės. Konkurso metu kiekvienoje Lietuvos apskrityje kasmet išrenkama ir viešai paskelbiama viena mažoji kultūros sostinė.

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių idėja gimė 2014 m., pirmąja Lietuvos mažąja kultūros sostine tapo Naisių bendruomenė (Šiaulių r.). Penkmečio mažųjų kultūros sostinių patirtis liudija, šio vardo suteikimas skatina Lietuvos kaimiškųjų bendruomenių kultūrinį pagyvėjimą, regiono kultūrinę plėtrą, stiprina partnerystę bendruomenėje.

Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos kaimiškųjų bendruomenių kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, įtraukti į kultūros procesus visą bendruomenę, verslą, mecenatus, jaunimą,  plėtoti kultūrą ir meną, kūrybines iniciatyvas, partnerystę bei kultūros paslaugų prieinamumą.

 

Paraiškos priimamos paštu adresu: S. Nėries g. 3, Ežerėlis LT-53390, Kauno r.  ir

el. paštu lkbsajunga@gmail.com iki 2019 m. gegužės 31  d. (imtinai)

 

Papildoma informacija: LKBS atsakingas asmuo Jolanta Marija Malinauskaitė

tel. +370 620 66223el.p. ezereliojsuc@gmail.com

 

PATVIRTINTA
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos
2018 m. balandžio 16 d. visuotinio
susirinkimo sprendimu.
KONKURSO „LIETUVOS MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Lietuvos mažoji kultūros sostinė “ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, paraiškų pateikimo tvarką ir sąlygas, vertinimo kriterijus, paraiškų svarstymo tvarką.
2. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos kaimo gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą ir meną regionuose, bendruomenių kūrybines iniciatyvas bei kultūros paslaugų prieinamumą.
Lietuvos mažąja kultūros sostine gali tapti konkurso būdu išrinkta bet kuri Lietuvos kaimiškoji bendruomenė, pakartotinai mažąja kultūros sostine bendruomenė gali tapti ne anksčiau kaip po septynerių metų.
3. Konkursą kasmet organizuoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – LKBS). Konkurso partneriai – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.
4. Konkurso metu kiekvienoje Lietuvos apskrityje kasmet išrenkama ir viešai paskelbiama viena mažoji kultūros sostinė.
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO, PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
5. Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos kaimo bendruomeninės organizacijos (toliau – paraiškų teikėjai), teikdamos šiuose nuostatuose nustatytos formos paraišką.
6. Konkursas skelbiamas LKBS interneto svetainėje www.lkbs.lt. bei konkurso partnerių – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos svetainėse.
7. Konkurso skelbime nurodoma:
7.1. konkurso organizatoriaus pavadinimas, el. pašto adresas, atsakingo atstovo vardas, pavardė, kontaktai;
7.2. paraiškų priėmimo laikas;
7.3. paraiškų pateikimo būdas;
7.4. konkurso nuostatai, paraiškos forma;
7.5. kita konkurso organizatoriams reikalinga informacija.
8. Paraiškos teikiamos paštu ir elektroniniu paštu lkbsajunga@gmail.com.
8.1. paraiškos pateikimo data paštu laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data;
8.2. paraiškos pateikimo data elektroniniu paštu laikoma laiško išsiuntimo data.
2
9. Kartu su paraiška pateikiami dokumentai, įrodantys paraiškos teikėjo patirtį, pateikiant panašių įgyvendintų projektų sąrašą.
10. Paraiškos nesvarstomos, jei jos užpildytos netvarkingai, pateiktos pasibaigus LKBS nustatytam paraiškų priėmimo laikui taip pat jeigu pateikti ne visi būtini dokumentai.
III SKYRIUS
PARAIŠKŲ SVARSTYMO TVARKA
11. Paraiškas svarsto LKBS tarybos patvirtinta vertinimo komisija (toliau – komisija), susidedanti iš 7 asmenų, atstovaujančių LKBS ir konkurso partnerius. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos sprendimai priimami balsuojant ir įforminami protokolu.
12. Komisijos darbui vadovauja iš komisijos narių išrinktas komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas narys.
13. Komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl konkurso dalyvių atrankos, jeigu jis:
13.1. išrinktas į bendruomenės, dalyvaujančios konkurse, valdymo organus;
13.2. yra paraiškos teikėjų kūrybinės grupės narys;
13.3. galimas kitoks viešųjų ir privačių interesų konfliktas.
14. Jeigu komisijos narys prieš paraiškų svarstymą nepraneša apie privačių ir viešų interesų konfliktą bei nenusišalina nuo paraiškų svarstymo, jo balsavimas anuliuojamas.
15. Vertinimo komisijos sprendimai yra teisėti, kai komisijos posėdyje dalyvauja ne mažiau pusė komisijos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Posėdyje negalintis dalyvauti komisijos narys iki posėdžio pradžios gali raštu pateikti nuomonę posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.
17. Komisijos sekretoriumi skiriamas LKBS atstovas, kuris neturi balso teisės.
18. Komisijos sekretorius:
18.1. priima, registruoja gautas paraiškas ir teikia komisijai informaciją;
18.2. organizuoja komisijos posėdžius paraiškoms svarstyti, protokoluoja juos;
18.3. viešai skelbia informaciją apie konkurso rezultatus.
19. Pasibaigus konkurso paraiškų pateikimo laikui, vertinimo komisija paraiškas įvertina ne vėliau, kaip per du mėnesius.
IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI
19. Paraiškos vertinamos vadovaujantis šiais kriterijais:
19.1. projekto aktualumas;
19.2. projekto kokybė;
19.3. projekto veiklų ir žmogiškųjų išteklių pagrįstumas.
20. Vertinant paraiškas, prioritetai teikiami:
3
20.1. paraiškoms, skatinančioms įvairių meno ir kultūros veiklų vystymąsi;
20.2. paraiškoms, įtvirtinantiems vietos tapatybę ir įvaizdį;
20.3. paraiškoms, kurios tęsia kaimo vietovės ir regiono kultūrines tradicijas bei įgyvendina naujas tradicijos įgyvendinimo veiklos formas;
20.4. paraiškoms, įtraukiantiems į aktyvią kultūrinę veiklą įvairias gyventojų grupes;
20.5. projektams, stiprinantiems partnerystės tinklaveiką bendruomenėje.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Konkurso rezultatai skelbiami LKBS bei konkurso partnerių interneto svetainėse.

 

LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS ORGANIZUOJAMO KONKURSO  „LIETUVOS MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ 2020“

ATRANKOS

 

PARAIŠKA

 

  1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ

 

 

Paraiškos  teikėjas (Bendruomeninės organizacijos (toliau - BO) pavadinimas)

 

 

BO įgalioto koordinuojančio asmens vardas, pavardė, pareigos, mob. tel., el. paštas

 

 

BO teisinė forma ir kodas, vadovo vardas, pavardė, mob. tel., el. paštas

 

 

Buveinės adresas (su pašto indeksu)

 

 

Telefonas

 

 

El. paštas

 

 

 

 

  1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Projekto pavadinimas

Trumpas projekto aprašymas, kuriame turi būti nurodyta:

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai (ko siekiama įgyvendinant projektą?)

 

2. Projekto veiklos (kas bus daroma, kokios gyventojų grupės bus įtraukiamos į kultūros veiklą?)

 

3. Kaip projektas prisidės prie kaimo tapatybės / įvaizdžio kūrimo?

 

4. Projekto partneriai ir jų veikla, atsakomybės įgyvendinant projektą?

 

5. Planuojamos projekto viešinimo priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

III. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

  1. Projekto vykdytojo patirtį kultūros ir meno projektų organizavime patvirtinantys dokumentai:

1.1. projekto vykdytojo veiklos aprašymas, .............. lapai;

  1. panašių įgyvendintų projektų sąrašas, ................ lapai;

2.   Savivaldybės, seniūnijos rekomendacijos ........... lapai.

3.   Kita su projektu susijusi medžiaga, projekto vizualizacija (nebūtina), ............... lapai, vnt.

 

 

              Tvirtiname, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 Projekto koordinatorius                  _______________________        ______________________

                                                                      Parašas                                   Vardas ir pavardė

 

 

Bendruomeninės organizacijos vadovas     ________________            ________________________

                                                                      Parašas                                   Vardas ir pavardė

 

                                   A.V.

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.