Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Kvietimas diskusijai

2019-12-04
KVIETIMAS
2019-12-06
Kaunas-Akademija
Kviečiame Jus dalyvauti diskusijoje: „Kiek ir kokių specialistų su aukštuoju išsilavinimu reikia
Lietuvai?“, skirtoje aktualiai aukštojo žemės ūkio mokslo ir universitetinių studijų situacijai šalyje
aptarti. Diskusija skirta pasidalyti patirtimi ir įžvalgomis apie tai, kiek Lietuvai šiandien yra
reikalingas žemės ūkio mokslas ir kokia jo vizija šalies vidaus ir globalios raidos požiūriu.
VDU Žemės ūkio akademija ir toje pačioje srityje dirbančios kitos aukštosios mokyklos turi didelį
žemės ūkio mokslo potencialą, patyrusių pedagogų bei kitų darbuotojų, taip pat šiuolaikinę
infrastruktūrą ir yra pajėgios svariai prisidėti prie Lietuvos žemės, miškų ir vandens ūkio bei
kaimiškųjų regionų socialinio ekonominio vystymosi. Tačiau, šiandien kyla reali grėsmė, kad valstybės
politika, didelį dėmesį sutelkusi į technologinę plėtrą ir mažai jo skirdama žemės ūkio raidai, gali
greitai ir labai sumenkinti šį potencialą. Kyla pavojus, kad mažėjant specialistų su universitetiniu
išsilavinimu rengimui, auganti žemės ūkio rinka ne tik neteks šiandien vis dar trūkstamų ir jos augimą
palaikančių aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistų, bet gali greitai atsisakyti dalies šiuo metu
didelę kompetenciją turinčių pedagogų, gebančių perteikti naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus į
rinką įsiliejančiai jaunų specialistų kartai.
Visa tai ateityje gali paaštrinti ir be to ryškėjančią regionų socialinę atskirtį, tokias centro ir kaimiškų
vietovių atotrūkio keliamas problemas kaip emigracija iš regionų ir darbo jėgos kokybės sumenkimas.
Labai tikėtina, kad sumenks ir šalies žemės ūkio indėlio į klimato kaitos prevenciją augimas. Žemės
ūkio šakos sumenkimas gali sukelti grėsmes nacionaliniams saugumui tiek dėl to, kad potencialiai
didės šalies žemės ūkio verslų technologinis atsilikimas nuo kaimyninių ir kitų ES šalių, tiek dėl
gerokai sumažėjusių galimybių stebėti ilgalaikius aplinkos pokyčius ir siūlyti šalies žemės ūkio
ilgalaikei raidai reikalingus sprendimus.
Diskusijos klausimai:
- Kokios yra šalies žemės, miškų, vandens ūkio, kaimo vietovių vystymosi perspektyvos be aukštąjį
universitetinį išsilavinimą turinčių specialistų?
- Ar Lietuvos valstybės, visuomenės, žemės ūkio veiklos subjektų, kaimo bendruomenių poreikius
tenkina šiandieninė žemės, miškų, vandens ir kaimo plėtros specialistų su aukštuoju išsilavinimu
rengimo apimtis ir struktūra?
-Kiek ir kokių sričių diplomuotų žemės ūkio specialistų su aukštuoju išsilavinimu reikia ir ateityje
reikės Lietuvai?
- Kaip ketinama paskatinti abiturientus, kilusius iš kaimo vietovių, mokytis žemės ūkio specialybėse ir
pasirinkti žemės ūkio specialisto karjerą? Koks valstybės vaidmuo šiame procese?
- Kaip bus siekiama užtikrinti universitetų dėstytojų, mokslininkų bei kitų darbuotojų socialines
garantijas, ar bus tinkamai motyvuojami universitetų dėstytojai bei mokslininkai ir ar bus mažinamas
neatitikimas tarp jiems keliamų reikalavimų ir atlygio už jų darbą?
Diskusija vyks š. m. gruodžio 6 d. VDU Žemės ūkio akademijos Iškilmių salėje, Studentų gatvė,
Nr.11, Akademija, Kauno rajonas. Pradžia 10.00 val.
Diskusijoje dalyvaus Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdematas Razumas, į
diskusiją pakviesti Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, viceministrė
Jolanta Urbanovič, Lietuvos žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Seimo kaimo reikalų, švietimo ir
mokslo komitetų nariai, Lietuvos žemdirbių savivaldos Lietuvos kaimo bendruomenių organizacijų,
kitų VDU ŽŪA ir LSMU VA socialinių partnerių vadovai, aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų
atstovai, ŽŪA „Alumni“ klubo nariai, mokslininkai, VDU Žemės ūkio akademijos ir LSMU
Veterinarijos akademijos bendruomenių nariai, kiti asmenys.
Tikimės diskusijoje atskleisti atsakingų valstybės institucijų požiūrį į Lietuvos žemės ūkio mokslo
raidos, žemės, miškų, vandens ūkio, kaimo plėtros specialistų rengimo perspektyvą, aptarti
neatidėliotinus ir tolesnius žingsnius sprendžiant su tuo susijusias problemas.Apie dalyvavimą diskusijoje prašome pranešti:
R. Povilaičiui el.p. romualdas.povilaitis@gmail.com; tel. 8 (688) 43 356.
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas S. Vaitkevičius
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas R.
Povilaitis
Vytauto Didžiojo universiteto profesinės sąjungos pirmininkas M. Sirutavičius
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos profesinės sąjungos pirmininkas A.
Stimbirys
Kauno technologijos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas V. Juodagalvis
Lietuvos sporto universiteto profesinės sąjungos pirmininkas A. Zuoza
Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė V. Skeruvienė
Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas J. Jasaitis
Diskusijos: „Kiek ir kokių specialistų su aukštuoju išsilavinimu reikia Lietuvai?
PROGRAMA
2019 12 06
VDU Žemės ūkio akademijos Iškilmių salė
10.00–10.07 Įžanginis žodis ir diskusijos dalyvių pristatymas
10.07-10.20 Švietimo, mokslo ir sporto ministro dr. A. Monkevičiaus, VDU ŽŪA kanclerio prof. A.
Maziliausko, Žemės ūkio ministerijos atstovo sveikinimo žodžiai
10.20-11.20 Pranešimai:
VDU ŽŪA kancleris prof. A. Maziliauskas. Studentų priėmimo į VDU ŽŪA aktualijos
LSMU VA kancleris prof. M. Malakauskas. Studentų priėmimas į LSMU žemės ūkio mokslų
studijų programas: klausimai ateičiai
Prof. J. Čaplikas. Specialistų su aukštuoju išsilavinimu poreikis žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
LAMPSS pirmininkas prof. S. Vaitkevičius. Lietuvos aukštojo mokslo darbuotojas Industrinės
(Industry 4.0) paradigmos transformacijos į sumanią visuomenę (Society 5.0) kontekste.
11.20-12.20 Pasisakymai ir diskusijos. Dalyvauja:
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. A. Monkevičius
LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys L. Jonaitis
LR žemės ūkio ministerijos ir LR Seimo kaimo reikalų komiteto atstovai
Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. J. Jasaitis
Žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai
Kiti asmenys
12.20 Diskusijos aptarimas ir rezoliucijos priėmimas
12.30 Diskusijos pabaiga. Kava
(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.