Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Raštas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2011-04-18

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-03-29 Nr.342

Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

Gedimino pr. 11

LT-01103 VilniusDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PAKEITIMO PROJEKTOLietuvos savivaldybių asociacija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą ir pateikia šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 32, 33 ir kt. punktais nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos, kurių tinkamas įgyvendinimas galimas tik savivaldybių administracijoms dalyvaujant žemės sklypų formavimo, kadastro duomenų nustatymo ar jų pakeitimo procese. Žemės sklypų formavimas, ar pervarkymas (padalijant, atidalijant sujungiant ir pan.), sklypų ribų ir ploto nustatymas, žemės sklypų naudojimo sąlygų ar servitutų nustatymas ar pakeitimas, neatsiejamas su teritorijų planavimu, urbanistinių, architektūrinių, gamtosauginių bei kitų faktorių pakeitimu.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p. nustatyta, kad, teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas įstatymų nustatyta tvarka yra savivaldybių savarankiškosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos ar priskirtos savivaldybių funkcijos. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės įgyvendina valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir siekiant optimizuoti detaliojo planavimo organizavimą, manome, kad nutarime būtų tikslinga nustatyti, kad administracinius aktus dėl žemės sklypų kadastro duomenų, žemės sklypų ribų, ploto, urbanistinių, architektūrinių, gamtosauginių, paminklotvarkinių ir kt. reikalavimų, nustatymas ar pakeitimas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas ar keitimas, priimtų savivaldybės administracijos direktorius. Visi minėti veiksmai turi įtakos teritorijų planavimo sprendinių įgyvendinimui.

2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnyje nurodyta, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos ar keičiamos pagal teritorijų planavimo dokumentus. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ginčai dėl teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo, pagal kurį žemės sklypui turi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ar panaikinamos anksčiau taikytinos sąlygos, nagrinėjami teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Siūlomuose minėto nutarimo pakeitimuose, nustatant ar keičiant žemės sklypų kadastro ar žemės specialiąsias naudojimo sąlygas, savivaldybė, kaip institucija, priimanti atitinkamus administracinius aktus, apskritai ignoruojama. Šiame procese dalyvauja tik Nacionalinė žemės tarnyba (reformos žemėtvarkos projektų organizavimas ir kadastro duomenų patikra)- valstybinės žemės patikėtinis ir VĮ Registrų centras (nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkytojas)-neturintis galios priimti administracinius aktus, dėl kadastro duomenų nustatymo, papildymo ar pakeitimo. Patvirtinus siūlomus pakeitimus, neaišku, kuri institucija nagrinės skundus ar teisminius ginčus.

3. Siekiant išvengti funkcijų dubliavimo, supaprastinti žemės sklypų formavimą, žemės sklypų kadastro duomenų ar specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą ar pakeitimą, kai

detaliaisiais planais suplanuojama privačios nuosavybės teise valdoma žemė, bei užtikrinti detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimą (visuomeninių, rekreacinių, susisiekimo bei inžinierinių tinklų plėtrą objektų plėtrą, želdynų įrengimą ir t.y.), pagal detaliuosius planus suplanuotiems žemės sklypams adresų suteikimą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose būtina nustatyti, jog detaliaisiais planais suplanuotos privačios žemės sklypų formavimas, kadastro duomenų pakeitimas bei specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas ar pakeitimas turi būti atliekamas priimant administracinį aktą- savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą. Žemės savininkai kreipiasi į VĮ Registrų centrą dėl sklypų kadastro duomenų pakeitimo minėto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu.

4. Manome, jog tam, kad būtų nustatytos ar pakeisto žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos, ar kiti kadastro duomenys nėra būtina nustatyti tokias perdėtai biurokratines, sudėtingas ilgai trunkančias ir brangiai kainuojančias procedūras, kurios siūlomos nustatyti keičiant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto nuostatus. Visiškai netikslinga rengti žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą, kurio parengimas ir pateikimas kadastro duomenis tvarkančiai įmonei būtų papildoma tiek biurokratinė tiek finansinė našta žemės sklypų savininkams, tačiau neabejotinai finansiškai naudinga pelno siekiančiai VĮ „Registrų centras“.

5. Siūlome atkreikti dėmesį į tai, kad teisės aktais nustatyta, jog savivaldybė savo lėšomis rengia (Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka perka paslaugą) kadastrinių matavimų planus bei planus, prilyginamus teritorijų detaliojo planavimo dokumentui, tais atvejais, kai formuojami grąžintini natūra žemės sklypai, naudojamų namų valdų žemės sklypai bei savivaldybės funkcijos vykdyti (mokyklų, darželių, bendro naudojimo želdinių, kapinių, parkų, skverų ir t. t.) žemės sklypai ir tvirtina šiuos planus bei nustato kadastro duomenis, tačiau tiek galiojančiame tiek siūlomame pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime į šią aplinkybę neatsižvelgiama.

6. Pagal teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, VĮ Registrų centras atlygintinai atlieka nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų planų patikrą bei įrašo nekilnojamojo turto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto registrą. Be to VĮ Registrų centras, kaip ir kiti rinkoje dalyvaujantys subjektai, pati rengia žemės sklypų kadastrinius matavimus. Tokia praktika, kai įmonė atlieka kitų subjektų parengtų kadastrinių matavimų patikrą (nutarime siūlomas dar ir nauja planų rūšis- žemės specialiųjų naudojimo sąlygų planai) ir pati atlygintinai teikia šią paslaugą, yra ydinga nes sudaro nelygias konkurencines sąlygas rinkoje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta siūlome iš esmės keisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo, atsisakant sudėtingų biurokratinių procedūrų ir aiškiai paskirstant sklypų formavimo, kadastrinių matavimų planų rengimo ir patikros, žemės sklypų specialiųjų, urbanistinių, architektūrinių, gamtosauginių ir kitų sąlygų nustatymo ir keitimo funkcijas tarp institucijų, VĮ Registrų centrui paliekant tik kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto registrą funkciją, administracinių aktų priėmimo funkciją paliekant Nacionalinei žemės tarnybai ir savivaldybių administracijoms.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Algis Strelčiūnas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.