Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos 2011 m. veiklos ataskaita

2012-01-30
 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RĖKYVOS SENIŪNIJA


2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2012-01-30 Nr. V1-2 (1.6)

Šiauliai


Bendroji dalisRėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Rėkyvos seniūnijoje dirba du valstybės karjeros tarnautojai: seniūnė - Vaida Čelkienė ir vyresnioji specialistė - Jolanta Saudargienė.

Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha.

Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius:

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą pagal amžiaus tarpsnius

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Vaikai iki 18 metų

853

835

370

Nuo 18 metų iki 65 metų

2806

2728

2991

Virš 65 metų

543

547

560

VISO:

4202

4110

3921


Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje.

 

Seniūnijoje

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Gauta raštų

226

328

276

Išsiųsta raštų

349

264

360

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį

53

41

57

Suorganizuota susirinkimų

33

24

25

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais

1

4

4

Atlikta notarinių veiksmų

31

11

25Gyvenamosios vietos deklaravimasSeniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimamas sprendimas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikino gyvenamosios vietos deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jam nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje.

Pagal duomenis iš LR Vyriausiosios rinkimų komisijos Gyventojų registro:


Rėkyvos seniūnijoje

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Deklaravo gyvenamąją vietą

513

231

316

Deklaravo išvykimą į užsienį

21

98

80

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

497

352

431

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje

12

26

46

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo

21

31

15

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo

4

10

169

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų panaikinimo ir pakeitimo

25

42

183

Įtraukta gyventojų jiems prašant į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

24

67

47

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

25

65

4

 


Socialinė sritisŠiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje deklaruoja 8 šeimos, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 25 nepilnamečiai vaikai.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais duomenimis Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių globojamų/rūpinamų šeimose gyvena 5 vaikai, kuriems nustatyta laikinoji/nuolatinė globa, laikinoji globa tėvų prašymu nustatyta 6 vaikams, 8 socialinės rizikos šeimose auga 13 nepilnamečių vaikų.

Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje yra 11 policiją dominančių rizikos grupės vaikų ir 1 vaikas įtrauktas į profilaktinę įskaitą, kuriems buvo pritaikyta kardomoji priemonė.

VšĮ Rėkyvos ambulatorijos pateiktais duomenis Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje yra 136 neįgalūs suaugusieji asmenys ir 17 neįgalių vaikų. Asmenų turinčių specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius yra 33 suaugusieji ir 1 vaikas.

Rėkyvos pagrindinės mokyklos pateiktais duomenis, mokykloje mokosi 189 mokiniai iš jų 102 berniukai ir 87 mergaitės. 69 socialiai remtini vaikai, 3 globojami vaikai, 3 rizikos grupės vaikai, 35 vaikai, gyvenantys tik su vienu iš tėvų, 2 nepilnamečiai vaikai, kurių abu tėvai išvykę dirbti į kitas užsienio valstybes ir 24 vaikai, kurių vienas iš tėvų išvykęs dirbti į kitas užsienio valstybes.

Įvairiais socialiniais klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių miesto Socialinių paslaugų centro socialine darbuotoja, dirbančia su socialinės rizikos šeimomis, VšĮ Šiaulių centro poliklinika Rėkyvos ambulatorija, ugdymo įstaigomis, Šiaulių miesto PK Pietinės policijos nuovada. Su minėtomis įstaigomis buvo organizuojami įvairūs informaciniai, prevenciniai, kultūriniai renginiai, lankytasi šeimose.

Rėkyvos seniūnija dalyvavo JTVP Lietuvoje vykdomame projekte „Vaikai priežiūroje - tėvai darbe: rizikos grupės asmenų integravimas į darbo rinką, sudarant sąlygas mažamečių vaikų

priežiūrai seniūnijose", kurį vykdo VšĮ Bendruomenių kaitos centras ir Jungtinių Tautų programa Lietuvoje. Pagal vykdomą projektą buvo sudaryta tikslinė grupė, iš moterų po ilgesnės pertraukos grįžusių į darbo rinką, vienišų moterų, auginančių vaikus, vyresnio amžiaus (virš 50 metų). Visos moterys, dalyvavusios projekte buvo įdarbintos pagal viešųjų darbų programą dirbti seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.

Dalyvauta 4 seniūnaičių surengtose sueigose, kurių metu buvo svarstomi klausimai dėl seniūnijos veiklos, aptarti klausimai susiję su vietos gyventojais.Lėšų paskirstymas


Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos seniūnijai buvo skirta 15 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje želdinių, želdynų priežiūros darbų organizavimui, naujų želdynų įrengimui, Rėkyvos ir Bačiūnų paplūdimių atnaujinimui smėliu, Kalėdinės eglės pastatymui. Visi atlikti darbai buvo suderinti.Kelių priežiūraRėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą ilgis siekia apie 4 km. Balandžio - lapkričio mėnesiais buvo greideriuojamos Žaliasodžių ir Spyglių ir Vyturių gatvės sodai SB „Svajonė" gatvės, tai yra, įvažiavimai į sodų bendrijas už 3 830 Lt. Pagerinta sodo bendrijos „Svajonė" gatvių danga, užvežta 126 m3 skaldos už 10 672 Lt. Taip pat pagerinta Spyglių gatvės danga, užvežta 116 m3 skaldos už 9 825 Lt. Užtaisyta asfaltbetonio duobės 4570 m2 už 213 500 Lt. Atliktas Bačiūnų gatvės išlyginamasis sluoksnis1 409 m2 už 46 263 Lt. Atliktas suolo remontas autobusų sustojimo stotelėje „Rasa" už 300 Lt.Atliktos paslaugos per 2011 metus Rėkyvos seniūnijojePaslaugos pavadinimas

Apimtys

Suma

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas žiemą

85844

17949,98

Mechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas šlapiųjų druskų mišiniu

85844

45797,77

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą

1034

2156,10

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą

21475

5970,05

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės važiuojamosios dalies (įvažos) valymas

4230

11195,96

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą

2621

1166,87

Žolės pjovimas

414314

29457,73

Nelegalių sąvartynų tvarkymas

64,31

11043,31

Šakų išvežimas

15

1996,50

Lapų išvežimas

48

4936,80

Žolės išvežimas

62

5635,80

 

Gerinant Rėkyvos seniūnijos įvaizdį ir skleidžiant informaciją buvo išplatinti 44 informaciniai pranešimai interneto tinklalapyje http://www.seniunai.lt/ ir atnaujinti trys informaciniai stendai.

Gerinant seniūnijos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę buvo organizuoti visuotiniai susirinkimai su vietos gyventojais įvairių paslaugų teikimo klausimais.

Bendradarbiaujant su VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubu", Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriumi, Kūno kultūros „Atžalynas" sporto mokykla buvo organizuoti 3 susirinkimai turizmo paslaugų kokybės gerinimo klausimais.

Gerinant seniūnijos gyventojų bei jaunimo laisvalaikio kokybę buvo suorganizuoti 5 renginiai. Parengti 4 projektai pritraukiant fondų ir programų lėšas.

Bendradarbiaujant su Priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba, Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių miesto PK surengti 4 susirinkimai su vietos gyventojais, organizuoti 5 reidai.

Bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros studentais ir dėstytojais organizuoti susitikimai dėl studentų praktikos atlikimo galimybių Rėkyvoje. 5 studentai atliko praktiką, tvarkant Rėkyvos seniūnijos Centro seniūnaitijos viešąsias erdves.

Aktyviai dalyvauta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje. Bendradarbiauta su Radviliškio rajono Skėmių seniūnija, Šiaulių rajono Meškuičių seniūnija. Dalyvauta trijuose vizituose į LLSA seniūnijose (Joniškio, Bubių ir Pakruojo), sprendžiant Šiaulių apskrities seniūnijų veiklą.

 

Rėkyvos seniūnijos tvarkomi plotai 2011 metaisDalyvauta viešųjų darbų programoje. Seniūnijoje įdarbinta 47 darbuotojai, dirbantys viešuosius darbus. 7 asmenys siųsti iš Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atliko nemokamus ir neatlygintinus darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje. Organizuota bendro naudojimo žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, neveikiančių kapinaičių Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų takų, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra.

AB „Lesto" 2011 m. II - III ketv. vykdė Rėkyvos seniūnijoje Centro seniūnaitijoje elektros požeminių kabelių linijų klojimo darbus Bačiūnų g. nuo namo Nr. 98 iki Nr. 104, Mechanikų, Pakapės, Šviesos, Pirties, Energetikų gatvėse. 0.4kV OL iš TR-139 keitimo į KL rekonstrukcijos duomenys:

1. Demontuota senos oro linijos (OL, 1 laidas ) - 7680 m.

2. Pastatyta naujos oro linijos - 300 m.

3 Paklota kabelių linijų (KL ) - 2800 m.

4. Atnaujinti šaligatviai paklotose kabelių linijų vietose.

Viso investuota (darbų vertė): 331 200 Lt.

Darbų vykdymo koordinavimo darbus atliko Rėkyvos seniūnija. Darbų vykdymo metu buvo bendradarbiauta su darbus atliekančiomis įmonėmis, organizuoti informaciniai 5 susitikimai su vietos gyventojais.

Organizuotas atskirų šiukšlių rinkimas, šiukšlių išvežimas iš atvirų sukaupimo vietų, žolės pjovimas, sugrėbimas ir išvežimas, lapų surinkimas ir išvežimas, medžių ir krūmų priežiūra seniūnijos teritorijoje.

Teritorijos tvarkymo bei kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas", su AB „Specializuotas transportas", UAB „Šiaulių apželdinimas" ir kt. Atnaujinti šaligatviai Energetikų, Pirties, Pakapės, Mechanikų, Šviesos gatvėseSocialiniai partneriaiPer 2011 metus bendradarbiauta su socialiniais partneriais:

 • Nevyriausybine Rėkyvos seniūnijos organizacija „Rėkyjava"

 • Jaunimo organizacija „Ersas"

 • Rėkyvos pagrindine mokykla

 • Lopšeliu -darželiu „Bangelė"

 • VšĮ „Šiaulių centro poliklinika Rėkyvos ambulatorija"

 • Daugiabučių namų savininkų bendrijomis

 • Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedra

 • Šiaulių universiteto Botanikos sodas

 • Šiaulių apskrities VPK

 • Šiaulių miesto PK PPN

 • AB „Rėkyva"

 • AB „LESTO"

 • AB „LBĮ"

 • Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija ir kt.


Bendradarbiaujant su Rėkyvos seniūnijos bendruomene „Rėkyjava" buvo parengtas ir įgyvendintas projektas ,,Rėkyvos želdinimo teritorijos Pirties gatvėje koncepcija - 2"". Projektui įgyvendinti buvo skirta 1700 Lt iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Organizuoti renginiai ir talkos.

Bendradarbiaujant su jaunimo organizacija „Ersas" buvo parengtas ir įgyvendintas projektas: „Vaikų žaidimo aikštelės Zuikinė atnaujinimas 2". Projektui įgyvendinti buvo skirta 2000 Lt iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Bendradarbiaujant su Rėkyvos pagrindine mokykla buvo parengtas projektas „ Vartokime atsakingai", dalyvauta projekte „Vaikai priežiūroje - tėvai darbe". Organizuoti renginiai: „Žalioji mugė", visuomeniniai renginiai, skirti moksleivių saviraiškos, kultūros ir sporto ugdymui.

Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto lopšeliu - darželiu „Bangelė"organizuota aplinkos švarinimo talka, inicijuoti ekologiniam ugdymui skirti renginiai.

Daugiabučių namų savininkų bendrijoms organizuoti susirinkimai, kurių metu buvo viešinama informacija aktualiais klausimais, skatinamos daugiabučių namų savininkų bendrijos dalyvauti konkurse - akcijoje „Už žydintį ir švarų Saulės miestą 2011".

Su Šiaulių Aplinkotyros katedra bendradarbiauta vykdant Šiaulių universiteto bakalauro studijų programą Dekoratyvioji želdininkystė, penki studentai atliko praktiką, kurios metu buvo atnaujinti gėlynai Rėkyvos gyvenvietės teritorijoje.

Su Šiaulių universiteto Botanikos sodo specialistais bendradarbiauta įgyvendinant gėlynų atnaujinimą. Organizuoti susitikimai dėl galimybės atnaujinti bendro naudojimo žaliuosius plotus ir galimybės dalyvauti projektinėje veikloje.

Bendradarbiavome su Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių miesto PK PPN sprendžiant Rėkyvos seniūnijos bendruomenei aktualius klausimus susijusius su saugios aplinkos kūrimu. Dalyvavome projektuose „Saugią aplinką kurkime kartu", „Saugi kaimynystė". Dalyvavome konkurse „Saugiausia Šiaulių apskrities bendruomenė 2011", su Vyturių seniūnaitijos bendruomene ir seniūnijos jaunimo organizacija „Ersas", buvome įvertinti padėkos raštais.

Su Socialiai atsakingų įmonių asociacija kartu kūrėme aplinką Bačiūnų pliažo teritorijoje.

Sprendžiant Seniūnijos gyventojų sveikatos klausimus glaudžiai bendradarbiauta su VšĮ Šiaulių centro poliklinika Rėkyvos ambulatorija.

Bendradarbiaujant su AB „Rėkyva" buvo sprendžiami klausimai susiję su Rėkyvos ežero pakrantėmis, organizuoti susitikimai su vietos gyventojais dėl informacijos perteikimo apie moksliniu pagrindu vykdomą monitoringą. Parengtas ir per Šiaulių apskrities televiziją transliuotas informacinis filmas apie saugios aplinkos kūrimą Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje ir vykdomą monitoringą. AB „Rėkyva" Seniūnijos prašymu bendradarbiavo valant takus nuo sniego žiemos sezono metu, organizuojant aplinkos švarinimo talkas pavasario metu.

Bendradarbiauta su Savivaldybės skyriais pagal kompetenciją ir su kitomis institucijomis.TalkosOrganizavome pavasario talką Rėkyvos gyvenvietės teritorijoje, Rėkyvos ežero pakrančių teritorijose, prieigose į Bačiūnų pliažą, Rėkyvos parko teritorijoje. Talkoje dalyvavo AB „LESTO", nevyriausybinės organizacijos „Rėkyjava", Ersas", ugdymo įstaigos, vietos bendruomenės nariai. Talkos metu buvo sutvarkytos bendro naudojimo viešosios erdvės.Sportas ir kultūraGerinant gyventojų laisvalaikio kokybę, seniūnijai svarbūs vietos gyventojų kultūros ir sporto renginiai.

Liepos 16 d. Rėkyvos ežere inicijuota tradicinė tarptautinė buriavimo regata Olego Truchano taurei laimėti. Rugsėjo 3 d. Šiaulių apskrities seniūnijų žaidynėse Kelmėje, Šiaulių miestą atstovavo keturios Rėkyvos seniūnijos komandos. Senjorų krepšinio komandos dalyviai iškovojo penktą vietą, smiginio komanda - ketvirtą vietą, stalo teniso komandos sportininkai buvo treti, o šachmatininkai iškovojo garbingą antrą vietą. Rugsėjo 9 d. organizavome piligrimų sutikimą Rėkyvoje. Rugsėjo 18 d. organizuota tradicinė šventė „Žalioji mugė". Gruodžio 2 d. prie Rėkyvos kultūros namų vyko Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Centro seniūnaitijoje, o gruodžio 10 d. Vyturių seniūnaitijoje.

Buvo viešinama informacija apie Seniūnijos veiklą Šiaulių apskrities seniūnijose, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje, internetinėje svetainėje http://www.seniunai.lt/, visuomenės informavimo priemonėse.
Seniūnė Vaida Čelkienė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.