Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Seimas pritarė pataisoms dėl biudžetinių įstaigų vadovų priėmimo į darbą tvarkos

2017-05-15

eimas priėmė Biudžetinių įstaigų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-3294(3), įtvirtindamas bendruosius viešojo sektoriaus įstaigų vadovų valdymo principus: priėmimą į pareigas konkurso būdu, kadencijų nustatymą, kasmetinį įstaigos vadovų veiklos vertinimą, siekiant užtikrinti geresnius įstaigų veiklos rezultatus, paskatinti keitimąsi žiniomis bei patirtimi ir suvienodinti tinkamumo eiti biudžetinės įstaigos vadovo pareigas reikalavimus tiek biudžetinės įstaigos vadovui – valstybės tarnautojui, tiek biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį.

Įstatyme įtvirtinta, kad biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas priimami konkurso būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Konkursą biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms skelbia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo.

Biudžetinės įstaigos vadovu, dirbančiu pagal darbo sutartį, gali būti tik asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą. Asmuo negali būti priimtas į biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, taip pat negali eiti šių pareigų, jeigu: yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai; yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Nustatyta, kad į biudžetinės įstaigos vadovo pareigas negali būti priimtas asmuo, esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys; jei jis yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai; yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai; jei jam yra atimta teisė eiti tokias pareigas.

Nustatyta, kad biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas yra priimami ketverių metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas.

Pasibaigus pirmajai kadencijai, biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo sutartis jo sutikimu pratęsiama antrai kadencijai, neskelbiant konkurso biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti, jeigu visi jo kasmetiniai veiklos vertinimai pirmosios kadencijos metu buvo geri arba labai geri. Pasibaigus antrajai kadencijai, biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, atleidžiamas iš pareigų ir darbo sutartis su juo nutraukiama, išmokant dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, jeigu vadovas nedalyvauja tos pačios biudžetinės įstaigos vadovo konkurse.  Pasibaigus antrajai kadencijai iš pareigų atleistas biudžetinės įstaigos vadovas, kurio kasmetiniai veiklos vertinimai antrosios kadencijos metu buvo geri arba labai geri, turi teisę dalyvauti tos pačios biudžetinės  įstaigos vadovo konkurse ir, jį laimėjus, yra skiriamas tos biudžetinės įstaigos vadovu naujai pirmajai kadencijai.

Pataisos įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d. Už jas balsavo 73 Seimo nariai, prieš – 2,  susilaikė 12.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, neturintys aukštojo išsilavinimo, biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas eina ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas neterminuotai priimtiems biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 4 metų kadencija nustatoma nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.