Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

2017-05-25

Šiandien Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija ir Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Vilnius, du tūkstančiai septynioliktų metų gegužės 25   d.

 

 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (toliau vadinama LSSA), kodas 135781780, esanti Pušyno g. 32A, Lekėčiai, Šakių r., Lietuva, atstovaujama LSSA prezidento Kęstučio Vilkausko, veikiančio pagal LSSA įstatus ir Mykolo Romerio universitetas (toliau vadinamas MRU) kodas 111951726, esantis Ateities g. 20 Vilnius, Lietuva, atstovaujamas rektoriaus Algirdo Monkevičiaus, veikiančio pagal MRU statutą, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

1. Sutarties objektas

1.1. Šalys tarpusavyje bendradarbiauja teikiant  konsultavimo paslaugas, rengiant bendrus projektus, keičiantis informacija, stiprinant vietos valdžios,  bendruomenių ir verslo sektoriaus savitarpio supratimą ir partnerystę, skatinant  bendruomenių veiklą.

 

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. LSSA įsipareigoja identifikuoti ir sisteminti savivaldybių seniūnų ir seniūnijų bendruomenių veiklos ir kompetencijos poreikius ir organizuoti bei įgyvendinti įvairius kompetencijos kėlimo ir plėtros projektus, stiprinti vietos valdžios, verslo sektoriaus ir  bendruomenių savitarpio supratimą ir partnerystę, keistis informacija.

2.2. MRU įsipareigoja stiprinti partnerių savitarpio supratimą ir partnerystę, skatinti bendruomenių veiklą, keistis informacija, organizuoti bei įgyvendinti kompetencijos kėlimo ir plėtros projektus.

 

3. Ginčų sprendimas

3.1. Šalių nesutarimai dėl Sutarties sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami derybų keliu.

3.2. Jeigu šalims nepavyksta ginčų išspręsti derybų keliu, tai ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4. Kitos sąlygos

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja vienerius metus. Sutarties galiojimas automatiškai pratęsiamas kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams, jeigu bet kuri iš šalių neinformuoja kitos šalies apie Sutarties nutraukimą ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4.2. Sutartis gali būti pakeista tik šalims susitarus. Apie Sutarties sąlygų pakeitimus šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami protokolais, kurie, pasirašyti abiejų šalių, galioja kaip neatskiriama šios Sutarties dalis.

4.3. Sutartis gali būti nutraukta:

4.3.1. vienos iš šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

4.3.2. vienai iš šalių pažeidus Sutarties sąlygas;

4.3.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.

4.4. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

 

5. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

 

Lietuvos savivaldybių seniūnų                                      Mykolo Romerio universitetas

asociacija                                                                      Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius                    

Pušyno g. 32A, Lekėčiai, Šakių r.                                Kodas 111951726                        

Kodas 135781780                                                         Tel.: (8 5) 271 4625           

Tel.: +37065763390                                                      El.p.: roffice@mruni.eu                                                

El.p. lssa@seniunai.lt                                                   www.mruni.eu                                         

www.seniunai.lt                                                                                                       

 

 

LSSA prezidentas  Kęstutis Vilkauskas                       MRU rektorius Algirdas Monkevičius                                             

 

 

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.