Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Kvietimas dalyvauti konkurse

2017-09-27

 

KVIETIMAS

 

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija skelbia

2017 METAIS GERIAUSIAI TRADICIJAS PUOSELĖJUSIOS

ETNOGRAFINIO REGIONO SENIŪNIJOS KONKURSĄ,

skirtą Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų  bei ateinančių Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio paminėjimo įprasminimui.

 

Kviečiame visas Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos seniūnijas  aktyviai dalyvauti šiame konkurse.

Raginame aktyvius seniūnijų atstovus iki šių metų spalio 15 dienos užpildyti dalyvio anketą – pristatyti prasmingiausius seniūnijos etnokultūrinius reiškinius, per kuriuos tęsiamos etnografinio regiono tradicijos.

 

 

 

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas

 

 

                Patvirtinta

                 Etninės kultūros globos tarybos

                 2017 m. rugsėjo 12 d.

                 nutarimu Nr. TN-3

 

2017 M. GERIAUSIAI TRADICIJAS PUOSELĖJUSIOS

ETNOGRAFINIO REGIONO SENIŪNIJOS KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimą, dalyvavimo sąlygas ir vertinimo kriterijus.

2. Etninės kultūros globos taryba skelbia šį konkursą, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 4 straipsnyje keliamais Etninės kultūros valstybinės globos uždaviniais. Konkursas skelbiamas atsižvelgiant ir į tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas. Konkursas skiriamas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų  ir ateinančių Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio paminėjimo įprasminimui.

3. Konkurso temos (kryptys): etnografiniai regionai, seniūnijos, bendruomenės tradicijos, tautinio kostiumo puoselėjimas,  kalendoriniai ir valstybiniai renginiai, piliakalniai.

 

II. KONKURSO TIKSLAI

4. Skatinti seniūnijas prisidėti prie etnografinių regionų tradicijų išsaugojimo, sklaidos ir populiarinimo.

5. Ugdyti Lietuvos žmonių sąmoningumą, bendruomeniškumą ir atsakomybę už tradicijų išsaugojimą, taip pat skatinti kūrybingumą, puoselėjant tradicijas.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Konkurso organizatoriai – Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.

7. Konkursui pateikiama informacija pagal nustatytą dalyvio anketą apie seniūnijos veiklą pastaraisiais metais, puoselėjant tradicijas (pridedama). Anketos priimamos iki 2017 m. spalio 15 d  Etninės kultūros globos taryboje el. paštu etnolangas@lrs.lt arba adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, 01108 Vilnius. Vėliau atsiųstos anketos nebus vertinamos.

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS

9. Konkurse dalyvauja Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos seniūnijos.

10. Teikiant Konkursui seniūniją, pateikiama užpildyta dalyvio anketa, be kurios dalyviai nebus vertinami.

 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI

11. Didžiausią dėmesį etninės kultūros tradicijų puoselėjimui  skiriančias,  bei išradingiausiai etninės kultūros veiklą pristatančias seniūnijas atrinks Regioninės etninės kultūros globos tarybos ir teiks Vertinimo komisijai, kuri išrinks po vieną ar kelias (atsižvelgiant į etnografinio regiono dydį) geriausiai tradicijas 2017 metais puoselėjusias seniūnijas kiekviename etnografiniame regione. Vertinimo komisiją sudarys Etninės kultūros globos tarybos ir nepriklausomi ekspertai: regioninių etninės kultūros globos tarybų nariai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovai ir kitų valstybinių bei visuomeninių institucijų atstovai. Vertinimo komisijos sudėtis tvirtinama EKGT nutarimu. Vertinimo komisija iš savo narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išsirenka pirmininką, kuris koordinuoja Vertinimo komisijos darbą. Visi Vertinimo komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau 2/3 visos komisijos narių. Geriausiomis seniūnijomis pripažįstamos tos, kurios surenka daugiausia Vertinimo komisijos narių balsų.

12. Vertinant seniūnijas bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

  • tradicinių (etnokultūrinių) renginių organizavimas;
  • tautinio kostiumo puoselėjimas;
  • kalendorinių ir valstybinių švenčių šventimas prie (ant) piliakalnių, jų priežiūra ir pažintinės informacijos sklaida;
  • istorinių vietovardžių saugojimas ir įpaminklinimas;
  • tradicijų puoselėjimo formų įvairumas (pvz. sodybų su etnoelementais gausa, tradicinių amatų mokymai ir t.t.)
  • kūrybiškumas puoselėjant tradicijas;
  • jaunimo ir platesnės bendruomenės įsitraukimas į etnokultūrinį gyvenimą;
  • seniūnijoje aktyviai veikiančių šeimų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų, klubų, mokyklų, kultūros centrų, parapijų darni veikla;
  • seniūnijos bendradarbiavimas su kitomis etnografinio regiono seniūnijomis.

13. Vertinimo komisija iki 2017 m. lapkričio 15 d. anketas peržiūri ir iš visų pateiktų seniūnijų anketų, atsižvelgdama į 12 punkte nurodytus kriterijus, išrenka vieną arba daugiau geriausių kiekvieno etnografinio regiono seniūnijų.

14. Vertinant anketas komisija gali atsižvelgti į vertinamų seniūnijų dydį.

15. Vertinimo komisija, išrinkusi geriausiai tradicijas puoselėjusias etnografinio regiono seniūnijas, skiria joms diplomus ir prizus. Žiniasklaidos atstovai ir konkurso rėmėjai savo iniciatyva gali įsteigti papildomus prizus atskiroms seniūnijoms, patekusioms į paskutinį vertinimo etapą.

16. Finale dalyvaujančių seniūnijų pateikta konkursinė medžiaga bus patalpinta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos internetiniame puslapyje (www.seniūnai.lt), kuriame visuomenei bus suteikta galimybė balsuoti už jos nuomone geriausią etnokultūrinę seniūniją.

17. Konkurso rezultatai bus skelbiami Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos internetinėse svetainėse.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę informaciją apie konkurso dalyvius viešinti.

19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.

 

                        

2017 METAIS GERIAUSIAI TRADICIJAS PUOSELĖJUSIOS

ETNOGRAFINIO REGIONO SENIŪNIJOS KONKURSO DALYVIO ANKETA

 

Pateikėjo vardas, pavardė

 

Kontaktiniai duomenys (el. p., tel.)

 

 

 

 

Seniūnijos pavadinimas, rajonas

 

Gyventojų skaičius

 

Seniūnas

 

Etnografinis regionas

 

Kasmet vykstantys su etnine kultūra susiję renginiai (pavadinimas ir trumpas aprašymas)

 

 

 

Tautinio kostiumo ir piliakalnių kultūros puoselėjimas (renginiai ir kt. priemonės)

 

 

 

Etnokultūrinio kraštovaizdžio puoselėjimas (žmogaus ir gamtos darnus sugyvenimas, etnoarchitektūrinių tradicijų tąsa)

 

 

 

Veikla, skirta istorinių vietovardžių išsaugojimui ir įpaminklinimui

 

 

 

Bendradarbiavimas su kitomis seniūnijomis, puoselėjant etninę kultūrą

 

 

 

Informacijos apie seniūnijoje vykdomą etnokultūrinę veiklą sklaida spaudoje (straipsnio pavadinimas, autorius, interaktyvi nuoroda, jei yra)

 

 

 

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.