Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Nuostatai

PAVYZDINAI SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

PATVIRTINTA

Saulės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m.    d.

įsakymu Nr.

 

 

 Saulės SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FILIALO – Žemės SENIŪNIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. SAULĖS   savivaldybės administracija yra biudžetinė viešojo administravimo įstaiga. Įstaigos kodas - 11111111 Įstaigos buveinės adresas: Laisvės a. Nr. , LT-0000, IKS

2. ŽEMĖS  seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos steigėja yra  savivaldybės taryba .  

3. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos  nuostatais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Seniūnijos paskirtis - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

5. Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus. Seniūno sprendimai įforminami įsakymais . Seniūno įsakymai seniūnijos kompetencijos klausimais privalomi visiems jos teritorijos gyventojams ir joje esančioms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms.

 6. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnijos nuostatus, darbuotojų skaičių ir pareigybes, seniūno, seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnija pavaldi ir atskaitinga savivaldybės administracijos direktoriui."

7. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų lėšų. Seniūnija turi sąskaitą banke.

8. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Seniūnas yra  karjeros valstybės tarnautojas. Seniūnas turi herbinius antspaudus su valstybės herbu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar savivaldybės herbu ir šiuos herbinius antspaudus naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Seniūną – ir savivaldybės administracijos filialo vadovą – konkurso būdu į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius. Be konkurso toje pačioje savivaldybėje seniūną galima perkelti į laisvas kitos seniūnijos seniūno pareigas, jeigu asmuo atitinka pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus.

8. Seniūnijos kodas -xxxxxxxxxSeniūnijos adresas: LT -300111 Žemės seniūnija Saulės savivaldybė.

 

 

 

II. SENIŪNIJOS IR SENIŪNO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

1. Seniūnija:

 

1) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

2) registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

4) teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

5) renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

6) dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

7) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

8) dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

9) dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

10)  prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;

11) dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

12) vykdo socialinės rizikos šeimų socialinę priežiūrą, teikia siūlymus dėl šeimų įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir išbraukimo iš apskaitos;

13) vertina ir nustato socialinių paslaugų poreikį šeimai bei periodiškai atlieka poreikio peržiūrą;

14)  priima sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo šeimai;

15) teikia socialines paslaugas šeimoms ir atskiriems asmenims priskirtiniems atitinkamoms socialinėms grupėms;

16) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;

17) skatina gyventojus socialinei ir edukacinei veiklai;

18) telkia socialinius partnerius vaikų socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti;

19) informuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių apie pastebėtą smurto prieš vaikus ir vaikų nepriežiūros atvejus.

20) dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

21) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį, organizuoja gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

22) dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo,  ar  pati teikia šias paslaugas;

23) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

24) dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių panaudojimą;

25)organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą; "

26) organizuoja želdinių priežiūrą;

27) pagal kompetenciją organizuoja kapinių priežiūrą;

28) valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduotą ir seniūnijoje apskaitomą turtą;

29) teikia Savivaldybės turto vertinimo komisijai pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo arba nurašymo;

30) teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Seniūnijos buhalterinę apskaitą, rengia finansinės atskaitomybės ataskaitas Savivaldybės administracijai;

31) dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;

32)  neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

33) tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis; 

34) vykdo kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

3. Seniūnas:

 

1) Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

2) teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

3) savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

4) skatina gyventojų iniciatyvas, motyvuoja gyventojus dalyvauti pokyčių valdyme, šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų, įmonių, organizacijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų sueigas,  rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus, organizuoja sueigose priimtų  problemų sprendimą arba  perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, ar savivaldybės administracijos direktoriui. Organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais.

5) teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

6) ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui, o seniūnas – biudžetinės įstaigos vadovas – ir savivaldybės tarybai;

7) dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

8) organizuoja seniūnijos veiklą:

8.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

8.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

8.3. užtikrina seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą;

8.4. atlieka seniūnijos darbuotojų (išskyrus valstybės tarnautojus) personalo valdymo funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiria jiems priedus, vienkartines išmokas, materialines pašalpas. Specialistų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo derina su Savivaldybės administracijos direktoriumi.

8.5.  išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

8.6jei vykdo kapinių priežiūrą,  išduoda leidimus laidoti;

8.7  pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas; "

8.8. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;

8.9. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų suteikimo nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

8.10. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;

8.11 įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis prekėms įsigyti, paslaugoms, darbams atlikti, taip pat atlieka kitas finansines operacijas;

8.12 informuoja apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir Savivaldybės administraciją apie Seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą, imasi priemonių turtui apsaugoti iki teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas šio turto teisinis režimas;

8.13. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;"

8.14 seniūnai išduoda leidimus organizuoti renginius, pratęsti renginių organizavimo terminą, prekiauti nustatytose vietose.

8.15.Pagal želdinių priežiūros ir tvarkymo taisykles  išduoda leidimus genėti ir kirsti ir šalinti avarinius medžius;

8.16 konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.

8.17  Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui."

8.18 vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar Seniūnijai priskirtas funkcijas.

 

III. SENIŪNIJOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jis yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais. "

10. Seniūno, seniūno pavaduotojo ir seniūnijos valstybės tarnautojų (specialistų) funkcijas, pavaldumą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai. Kitus seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina seniūnas.

11. Seniūnui ir seniūnijos valstybės tarnautojams kasmetines atostogas suteikia Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Seniūną jo atostogų, komandiruočių, stažuočių ar ligos metu pavaduoja seniūno pavaduotojas, o jeigu jo nėra - kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

13. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai nagrinėjami Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

14. Seniūnijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

 

IV. TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

15. Seniūnas ir specialistai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

15.1. gauti nustatyta tvarka iš Savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;

15.2. teikti informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;

15.3. kelti kvalifikaciją už Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytos tvarkos;

15.4. dalyvauti seniūnų asociacijos  ir žinybiniuose pasitarimuose;

15.5. kitas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose išdėstytas teises.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Seniūnija likviduojama arba reorganizuojama Savivaldybės tarybos sprendimu. Nutraukus seniūnijos veiklą, jos turtas bei dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems Savivaldybės tarybos sprendime nurodytiems subjektams;

17. Atleidžiant iš užimamų pareigų, Seniūnijos valstybės tarnautojų reikalų ir dokumentų perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu. Aktą pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodyti asmenys.

 

 

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.