Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

2013 m. veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RĖKYVOS SENIŪNIJA

 

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014-02-05  Nr. V1-2

Šiauliai

 

I. BENDROJI DALIS

 

                      Rėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Rėkyvos seniūnijoje dirba  valstybės karjeros tarnautojas seniūnas Deividas Petrolevičius ir pakaitinė valstybės tarnautoja vyresnioji specialistė Indrė Munčelevičiutė.

                      Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha.

                      Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius pateikiamas lentelėje.

 

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą pagal amžiaus tarpsnius

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Vaikai iki 18 metų

370

827

774

Nuo 18 metų iki 65 metų

2991

2677

2786

Daugiau kaip 65 metų

560

568

594

Iš viso

3921

4072

4154

 

                      Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje.

                     

                      Per 2013 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, išduotos pažymos, organizuoti susirinkimai, kurių duomenys pateikti lentelėje.

                     

Seniūnijoje

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Gauta raštų

276

254

181

Išsiųsta raštų

360

381

243

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį

57

46

25

Suorganizuota susirinkimų

25

20

15

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais

4

5

3

Atlikta notarinių veiksmų

25

13

17

 

II. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

 

                      Seniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimamas sprendimas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikinojo gyvenamosios vietos deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje.

                      Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Gyventojų registro duomenys pateikiami lentelėje.

 

Rėkyvos seniūnijoje

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Deklaravo gyvenamąją vietą

316

426

338

Deklaravo išvykimą į užsienį

80

83

66

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

431

403

343

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje

46

36

32

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo

15

28

30

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo

169

150

56

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų panaikinimo ir pakeitimo

183

178

86

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

47

11

45

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

4

22

9

 

III. SOCIALINĖ SRITIS

 

                      Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaruota 10 šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 31 nepilnametis vaikas.

                      Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje gyvenančiose šeimose gyvena 5 laikinai globojami / rūpinami vaikai tėvų prašymu, 7 vaikai globojami / rūpinami šeimose: iš jų 3 vaikai – nuolat, 4 vaikai – laikinai, 6 socialinės rizikos šeimose auga 13 vaikų.

                      Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 3 policiją dominantys rizikos grupės vaikai, bet įtrauktų į profilaktinę įskaitą, kuriems buvo pritaikyta kardomoji priemonė, nėra.

VšĮ Rėkyvos ambulatorijos pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 111 neįgalių suaugusių asmenų ir 17 neįgalių vaikų. Specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius turi 23 suaugusieji, tokių vaikų nėra.

                      Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenimis, mokykloje mokosi 177 mokiniai, iš jų 80 berniukų ir 97 mergaitės. Iš visų mokinių 36 yra socialiai remtini vaikai, 2 globojami vaikai, 2 socialinės rizikos grupės vaikai, 27 vaikai, gyvenantys tik su vienu iš tėvų, ir 1 vaikas, kurio abu tėvai išvykę dirbti į kitas užsienio valstybes.

                      Įvairiais socialiniai klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių miesto socialinių paslaugų centro socialiniu darbuotoju, dirbančiu su socialinės rizikos šeimomis, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija, ugdymo įstaigomis, Šiaulių miesto PK Pietine policijos nuovada. Su minėtomis įstaigomis buvo organizuojami įvairūs informaciniai, prevenciniai, kultūriniai renginiai.

                      Dalyvauta 3 seniūnaičių sueigose, kuriose buvo svarstomi klausimai, susiję su seniūnijos veikla ir vietos gyventojais.

IV. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

                      Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos seniūnijai buvo skirta 30 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje želdinių, želdynų priežiūros darbams organizuoti, želdynams atnaujinti, kalėdinei eglei pastatyti, krūmapjovei ir vejapjovei pirkti. Pasirašyti visų darbų suderinimo aktai.

 

V. KELIŲ PRIEŽIŪRA

 

                      Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą, ilgis siekia apie 4 km. Balandžio–lapkričio mėnesiais buvo greideriu lyginamos Žaliasodžių, Spyglių ir Vyturių gatvės, SB „Svajonė“ gatvės,, tai yra įvažiavimai į sodininkų bendrijas, už 6 382,50 Lt. Pagerinta Žaliasodžių gatvės danga, atvežta 12 m3 žvyro ir 36 m³ skaldos už 4 235,78 Lt. Įrengtas pėsčiųjų perėjimas iš Bačiūnų gatvės „Vyturių“ autobusų stotelės į pėsčiųjų ir dviračių taką už 939,81 Lt. Lingailių, Vyturių ir Bačiūnų autobusų stotelėse asfaltbetoniu užtaisyta 1844 m2 duobių už 138 991 Lt. „Pumpuro“, „Margių“, „Piktmiškio“ ir „Vyturių“ autobusų stotelėse atliktas suolų remontas už 261,36 Lt.

 

VI. ATLIKTOS PASLAUGOS

 

Paslaugos pavadinimas

Kiekis

Suma Lt

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas žiemą

85844 m²

16.353,28

Mechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas šlapiųjų druskų mišiniu

85844 m²

48.888,00

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą

1034 m²

6.308,00

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą

21475 m²

10.469,10

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės važiuojamosios dalies (įvažos) valymas

4230 m²

20.219,40

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą

2621 m²

1.166,87

Žolės pjovimas

414914 m²

29.500,38

Sosnovskio barščių naikinimas

1000 m²

268,60

Nelegalių sąvartynų tvarkymas

206 t

36.013,32

Šakų išvežimas

36 t

6.534,00

Lapų išvežimas

108 t

11.107,80

Žolės išvežimas

112 t

10.180,80

 

                      Siekiant gerinti Rėkyvos seniūnijos įvaizdį ir platinti informaciją, buvo paskelbti 36 informaciniai pranešimai interneto svetainėje www.seniunai.lt.

                      Gerinant seniūnijos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, buvo organizuoti visuotiniai susirinkimai su vietos gyventojais įvairių paslaugų teikimo klausimais.

                      Gerinant seniūnijos gyventojų bei jaunimo laisvalaikio kokybę, buvo suorganizuoti 6 renginiai.

                      Bendradarbiaujant su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių miesto PK, surengti 2 susirinkimai su vietos gyventojais, organizuoti 3 reidai.

Bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros studentais ir dėstytojais, organizuoti susitikimai dėl studentų praktikos atlikimo galimybių Rėkyvoje. 9 studentai atlikdami praktiką tvarkė Rėkyvos seniūnijos Centro ir Bačiūnų seniūnaitijų viešąsias erdves.

                      Aktyviai dalyvauta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje. Vykta su dviem vizitais į LLSA seniūnijas (Joniškyje, Kaune) dėl seniūnijų veiklos.

 

VII. RĖKYVOS SENIŪNIJOS TVARKYTI PLOTAI

 

                      Dalyvauta viešųjų darbų programoje. Seniūnijoje įdarbinta 20 viešuosius darbus dirbančių žmonių, kurie tvarkė Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamąją teritoriją. Buvo vykdoma ši veikla:

· seniūnijos patalpų tvarkymas (87 m2);

· pėsčiųjų takų priežiūra (4 vnt.);

· antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra (7 vnt.);

· suolų dažymas (20 vnt.);

· automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra (3 vnt.);

· Rėkyvos ežero pakrantės nuo Savarankiško gyvenimo namų iki Kairaičio akmens priežiūra (19000 m2);

· miško ploto prie Rėkyvos ežero priežiūra (26000 m2);

· Rėkyvos parko teritorijos priežiūra (50000 m2);

· vaikų žaidimų aikštelės „Zuikinė“ šienavimas, šiukšlių rinkimas (5000 m2);

· dviračių tako priežiūra (15755 m2);

· šaligatvio (plytelių) priežiūra (434 m2);

· želdynų (vejos) šiukšlių rinkimas (100889 m2);

· želdynų (krūmų) šalinimas (700 m2);

· autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.);

· autobusų stotelių (aikštelė / asfaltas) priežiūra (465 m2);

· Lingailių g. šiukšlių rinkimas (7372 m2);

· Bačiūnų g. pliažo priežiūra (28000 m2);

· ploto Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios šienavimas, šiukšlių rinkimas (4950 m2);

· ploto Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros šienavimas, šiukšlių rinkimas (3200 m2);

· Mechanikų g. priežiūra (1000 m2);

· Pirties g. priežiūra (2000 m2);

· Energetikų g. priežiūra (3000 m2);

· Energetikų g. nuo 4 namo iki Pirties g. priežiūra (4205 m2);

· Šviesos g. priežiūra (1000 m2);

· Vyturių g. iki geležinkelio priežiūra (21557 m2);

· Vyturių g. už geležinkelio iki miesto ribos priežiūra (30000 m2);

· Pakapės g. priežiūra (500 m2);

· Rėkyvos parko vaikų žaidimų aikštelės priežiūra (1 vnt.).

5 asmenys, siųsti iš Šiaulių apskrities VPK, atliko nemokamus ir neatlygintinus darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje. Organizuota bendro naudojimo žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, neveikiančių kapinaičių Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų takų, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra.

                      Teritorijos tvarkymo ir kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Šiaulių apželdinimas“ ir kt.

 

VIII. SOCIALINIAI PARTNERIAI

 

Per 2013 metus bendradarbiauta su socialiniais partneriais.

                      Buvo organizuojami renginiai bendradarbiaujant su Rėkyvos seniūnijos bendruomene „Rėkyjava“, jaunimo organizacija „Ersas“.

Bendradarbiaujant su Rėkyvos progimnazija, buvo organizuotas renginys „Žalieji kilimai 2013“ ir kitokie visuomeniniai renginiai, skirti moksleivių saviraiškai, kultūrai ir sportui ugdyti.

Su lopšeliu-darželiu „Bangelė“ siekta glaudaus bendravimo, tarpusavio supratimo, bendrų idėjų sumanymo ir įgyvendinimo, bendros veiklos vykdymo, tobulinimo. „Bangelė“ dalyvavo visuose Rėkyvos seniūnijos organizuojamuose susirinkimuose ir renginiuose (eglutės įžiebimo šventėje, „Žaliuosiuose kilimuose“ ir kt.). Seniūnijoje buvo rengiamos ugdytinių darbelių parodėlės.

Aptariant seniūnijos gyventojų sveikatos klausimus, glaudžiai bendradarbiauta su VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija.

                      Daugiabučių namų savininkų bendrijoms organizuoti susirinkimai, kuriuose buvo viešinama informacija aktualiais klausimais, skatinamos daugiabučių namų savininkų bendrijos dalyvauti konkurse-akcijoje „Už žydintį ir švarų Saulės miestą 2013“.

                      Su Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedra bendradarbiauta vykdant Šiaulių universiteto bakalauro studijų programą „Dekoratyvioji želdininkystė“, devyni studentai atliko praktiką, per kurią buvo atnaujinti gėlynai Rėkyvos gyvenvietės teritorijoje, naikinami Sosnovskio barščiai Bačiūnų gatvėje.

                      Bendradarbiauta su Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių miesto PK PPN sprendžiant Rėkyvos seniūnijos bendruomenei aktualius klausimus, susijusius su saugios aplinkos kūrimu. Bendruomenės pareigūnai dalyvavo sodininkų bendrijų susirinkimuose. Nemokamus viešuosius darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje atliko Šiaulių apskrities VPK atsiųsti asmenys.

                      Su AB „Rėkyva“ pagalba Rėkyvos seniūnijoje buvo atnaujinti gėlynai, iš miško parko išvežtos medžio kirtimo atliekos Rėkyvos gyventojui, pavasarį organizuotos aplinkos švarinimo talkos.

                      Bendradarbiaujant su AB „Lesto“, buvo organizuota aplinkos švarinimo talka pavasarį.

                      Bendradarbiaujant su UAB „Limega“, buvo atnaujintas paplūdimio tinklinio aikštelės smėlis, vaikų žaidimų dėžių smėlis paplūdimyje.

         Bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Savivaldybės administracijos skyriais ir kitomis institucijomis.

 

IX. TALKOS

 

                      Rėkyvos gyvenvietės teritorijoje organizuota pavasario talka „Gyvename prie ežero švaraus“. Centro seniūnaitijoje talkos metu buvo tvarkomi žalieji plotai nuo kultūros paveldo Karpių šeimos mauzoliejaus iki Savarankiško gyvenimo namų, naikinami natūraliai išaugę krūmai. Talkoje dalyvavo Rėkyvos progimnazijos bendruomenė, Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Bangelė“ ugdytiniai, AB „Lesto“ Šiaulių skyriaus darbuotojai ir vietos bendruomenės nariai. Talkoje dalyvavo Centro seniūnaitijos gyventojai.

 

X. SPORTAS IR KULTŪRA

 

                      Gerinant gyventojų laisvalaikio kokybę, seniūnijai svarbūs vietos gyventojų kultūros ir sporto renginiai.

                      Dalyvauta birželio 27 d. Šiaulių miesto seniūnijų ir mikrorajonų sporto žaidynėse. Rėkyvos seniūnijai atstovavo šachmatų, smiginio mėgėjai. Abi komandos tapo nugalėtojomis. Šioms komandoms buvo suteikta teisė atstovauti miestui Kelmėje, kur vyko Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės. Liepos 19 d. prie Rėkyvos ežero vyko vandens sporto šventė O. Truchano taurei laimėti. Liepos 26 d. Vyturių gatvėje buvo atidarytas pėsčiųjų ir dviračių takas. Rugsėjo 7 d. Rėkyvoje organizuotas piligrimų sutikimas. Rugsėjo 15 d. organizuota tradicinė šventė „Žalieji kilimai“. Gruodžio 7 d. Centro seniūnaitijoje prie Rėkyvos kultūros namų vyko kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

                      Buvo viešinama informacija apie seniūnijos veiklą Šiaulių apskrities seniūnijose, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje, interneto svetainėje www.seniunai.lt, per visuomenės informavimo priemones.

 

 

 

 

Seniūnas                                                                                                                        Deividas Petrolevičius

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.