Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

2014 m. veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RĖKYVOS SENIŪNIJA

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2015-02-12 Nr. V1-1

Šiauliai

  1. BENDROJI DALIS

            Rėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Rėkyvos seniūnijoje dirba du valstybės karjeros tarnautojai: seniūnas Deividas Petrolevičius ir vyresnioji specialistė Jolanta Krasauskienė.

            Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha.

            Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius:

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą pagal amžiaus tarpsnius

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Vaikai iki 18 metų

827

774

825

Nuo 18 metų iki 65 metų

2677

2786

2942

Daugiau kaip 65 metų

568

594

622

Iš viso

4072

4154

4389

            Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje.

Per 2014 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, išduotos pažymos, organizuoti susirinkimai, kurių duomenys pateikti lentelėje:

Seniūnijoje

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Gauta raštų

254

181

182

Išsiųsta raštų

381

243

235

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį

46

25

32

Suorganizuota susirinkimų

20

15

11

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais

5

3

4

Atlikta notarinių veiksmų

13

17

37

  1. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

            Seniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimamas sprendimas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikinojo gyvenamosios vietos deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje.

 

            Pagal duomenis iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Gyventojų registro:

Rėkyvos seniūnijoje

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Deklaravo gyvenamąją vietą

426

338

480

Deklaravo išvykimą į užsienį

83

66

60

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

403

343

428

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje

36

32

36

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo

28

30

26

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo

150

56

31

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų panaikinimo ir pakeitimo

178

86

58

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

11

45

37

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

22

9

29

  1.  SOCIALINĖ SRITIS

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaruota 8 šeimos, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 24 nepilnamečiai vaikai.

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 7 socialinės rizikos šeimos.

            Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 3 laikinai globojami/rūpinami vaikai tėvų prašymu, 5 vaikai globojami/rūpinami šeimose: iš jų 3 vaikai – nuolat, 2 vaikai – laikinai. 6 šeimose globojamų/rūpinamų vaikų atžvilgiu vykdoma laikinosios/nuolatinės globos/rūpybos priežiūra.

Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 7 socialinės rizikos šeimos, turinčios 13 vaikų.

            Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 5 policiją dominantys rizikos grupės vaikai, bet įtrauktų į profilaktinę įskaitą, kuriems buvo pritaikyta kardomoji priemonė, nėra.

VšĮ Rėkyvos ambulatorijos pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 112 neįgalių suaugusių asmenų ir 15 neįgalių vaikų. Asmenų turinčių specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius turi 36 suaugusieji, vaikų nėra.

            Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenimis, mokykloje mokosi 165 mokiniai, iš jų 75 berniukai ir 90 mergaičių. Iš visų mokinių 38 yra socialiai remtini vaikai, 3 globojami vaikai, 2 socialinės rizikos grupės vaikai. 126 vaikai gyvena pilnose šeimose (su abiem tėvais/įtėviais), 48 vaikai, gyvenantys tik su vienu iš tėvų, ir 1 vaikas, kurio abu tėvai išvykę dirbti į užsienio valstybę.

            Įvairiais socialiniais klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija, ugdymo įstaigomis ir Šiaulių miesto PK Pietine policijos nuovada. Su minėtomis įstaigomis buvo organizuojami įvairūs informaciniai, prevenciniai, kultūriniai renginiai.

            Dalyvauta keturiose seniūnaičių sueigose, kuriose buvo svarstomi klausimai, susiję su seniūnijos veikla ir vietos gyventojais.

  1. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

            Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos seniūnijai buvo skirta 17 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje želdinių, želdynų priežiūros darbams organizuoti, želdynams atnaujinti, kalėdinei eglei pastatyti. Pasirašyti visų darbų suderinimo aktai.

V. KELIŲ PRIEŽIŪRA

            Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą, ilgis siekia apie 4 km. Kovo–lapkričio mėnesiais buvo greideriu lyginamos Žaliasodžių, Spyglių ir Vyturių gatvės, SB „Svajonė“ gatvės (187200 m2). Taip pat vyko Rėkyvos ežero tilto remontas (turėklo ir medinių pakopų pakeitimo darbai), "Bačiūnų" stotelės autobusų paviljono remonto darbai, Bačiūnų autobusų sustojimo žiedo skaldavimas - 12 m3, Rėkyvos ežero pakrantės sutvarkymo darbai (paplūdimio įrengimui atvežta 1648 m3 smėlio; 17 m3 skaldos; pralaida 48 m diametras 300 mm), Žaliasodžio gatvės griovio išvalymas - 600 m3, Žaliasodžio gatvės krūmų pašalinimas 600 m2, asfalto dangos duobių taisymas (Bačiūnų g., Šviesos g., Pierties g., Energetikų g., Mechanikų g.) - 3250 m2.

VI. ATLIKTOS PASLAUGOS

Paslaugos pavadinimas

Apimtys

Suma, Lt.

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas žiemą

85844 m²

16898,39

Mechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas šlapiųjų druskų mišiniu

85844 m²

49865,00

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą

1034 m²

8308,00

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą

21475 m²

12702,50

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės važiuojamosios dalies (įvažos) valymas

4230 m²

20623,79

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą

2621 m²

1166,87

Žolės pjovimas

695340 m²

49438,67

Sosnovskio barščių sutvarkymas

2500 m²

671,50

Nelegalių sąvartynų tvarkymas

318 t

56638,98

Šakų išvežimas

28 t

5082,00

Lapų išvežimas

158 t

16250,30

Žolės išvežimas

232 t

21088,80

            Siekiant gerinti Rėkyvos seniūnijos įvaizdį ir platinti informaciją, buvo išplatinti informaciniai pranešimai interneto svetainėje www.seniunai.lt ir internetiniame socialiniame tinkle Facebook.

            Gerinant seniūnijos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, buvo organizuoti visuotiniai susirinkimai su vietos gyventojais įvairių paslaugų teikimo klausimais.

            Gerinant seniūnijos gyventojų bei jaunimo laisvalaikio kokybę, buvo suorganizuoti 5 renginiai.

            Bendradarbiaujant su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, ir Šiaulių AVPK Šiaulių miesto PK, surengti 3 susirinkimai su vietos gyventojais, organizuoti 2 reidai.

Bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto PK buvo pasirašytos saugios kaimynystės bendradarbiavimo sutartys su SB „Ramunė“ ir su DNSB Energetikų g. 16.

            Aktyviai dalyvauta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje. Vykta į LLSA seniūnijas (Užventyje, Kėdainiuose ir Vilniuje) dėl seniūnijų veiklos.

VII. RĖKYVOS SENIŪNIJOS TVARKYTI PLOTAI

            Dalyvauta viešųjų darbų programoje. Seniūnijoje įdarbinta 17 darbuotojų, dirbančių viešuosius darbus, kurie tvarkė Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamąją teritoriją. Buvo vykdoma ši veikla:

· seniūnijos patalpų tvarkymas (87 m2);

· pėsčiųjų takų priežiūra (4 vnt.);

· antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra (7 vnt.);

· suolų dažymas (20 vnt.);

· automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra (3 vnt.);

· Rėkyvos ežero pakrantės nuo Savarankiško gyvenimo namų iki Kairaičio akmens priežiūra (19000 m2);

· miško ploto prie Rėkyvos ežero priežiūra (26000 m2);

· Rėkyvos parko teritorijos priežiūra (50000 m2);

· vaikų žaidimų aikštelės „Zuikinė“ šienavimas, šiukšlių rinkimas (5000 m2);

· dviračių tako priežiūra (15755 m2);

· šaligatvio (plytelių) priežiūra (434 m2);

· želdynų (vejos) šiukšlių rinkimas (100889 m2);

· želdynų (krūmų) šalinimas (700 m2);

· autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.);

· autobusų stotelių (aikštelė / asfaltas) priežiūra (465 m2);

· Lingailių g. šiukšlių rinkimas (7372 m2);

· Bačiūnų g. pliažo priežiūra (28000 m2);

· ploto Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios šienavimas, šiukšlių rinkimas (4950 m2);

· ploto Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros šienavimas, šiukšlių rinkimas (3200 m2);

· Mechanikų g. priežiūra (1000 m2);

· Pirties g. priežiūra (2000 m2);

· Energetikų g. priežiūra (3000 m2);

· Energetikų g. nuo 4 namo iki Pirties g. priežiūra (4205 m2);

· Šviesos g. priežiūra (1000 m2);

· Vyturių g. iki geležinkelio priežiūra (21557 m2);

· Vyturių g. už geležinkelio iki miesto ribos priežiūra (30000 m2);

· Pakapės g. priežiūra (500 m2);

· Rėkyvos parko vaikų žaidimų aikštelės priežiūra (1 vnt.).

Nemokamus viešuosius darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje atliko Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus atsiųsti 4 asmenys.

Organizuota bendro naudojimo žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, neveikiančių kapinaičių Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų takų, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra.

            Teritorijos tvarkymo ir kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Šiaulių apželdinimas“ ir kt.

VIII. SOCIALINIAI PARTNERIAI

Per 2014 metus bendradarbiauta su socialiniais partneriais.

            Bendradarbiaujant su jaunimo organizacija „Ersas“ buvo organizuojami renginiai.

Bendradarbiaujant su Rėkyvos progimnazija, buvo organizuoti visuomeniniai renginiai, skirti moksleivių saviraiškai, kultūrai ir sportui ugdyti. Klasių seniūnai puošė kalėdinę eglutę Rėkyvos seniūnijoje, dalyvavo diskusijoje su Rėkyvos seniūnu.

Su lopšeliu-darželiu „Bangelė“ buvo organizuoti renginiai (Kalėdų eglutės įžiebimo šventė ir kt). Seniūnijoje buvo rengiamos ugdytinių darbelių parodėlės.

Aptariant seniūnijos gyventojų sveikatos klausimus, glaudžiai bendradarbiauta su VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija.

            Daugiabučių namų savininkų bendrijoms organizuoti susirinkimai, kuriuose buvo viešinama informacija aktualiais klausimais, skatinamos daugiabučių namų savininkų bendrijos dalyvauti konkurse-akcijoje „Už žydintį ir švarų Saulės miestą 2014“.

            Bendradarbiauta su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentais. Studentai praktikos metu atliko Rėkyvos seniūnijoje tyrimą, siekiant išsiaiškinti kur tikslingiausia panaudoti vietos bendruomenės tarybai skirtas lėšas.

            Bendradarbiauta su Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių miesto PK PPN sprendžiant Rėkyvos seniūnijos bendruomenei aktualius klausimus, susijusius su saugios aplinkos kūrimu, buvo pasirašytos dvi saugios kaimynystės bendradarbiavimo sutartys su SB „Ramunė“ ir DNSB Energetikų g. 16.

Bendruomenės pareigūnai dalyvavo sodininkų bendrijų ir daugiabučių namų savininkų bendrijų susirinkimuose. Nemokamus viešuosius darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje atliko Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus atsiųsti asmenys.

            Su AB „Rėkyva“ pagalba Rėkyvos seniūnijoje buvo atnaujinti gėlynai Rėkyvos mikrorajone.

            Bendradarbiaujant su UAB „Limega“, buvo naujai įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė Bačiūnų paplūdimyje.

         Bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Savivaldybės administracijos skyriais ir kitomis institucijomis.

IX. TALKOS

            Buvo suorganizuota pavasarinė talka Bačiūnų paplūdimyje. Taip pat buvo dalyvauta Rėkyvos bendruomenės organizuotoje rudeninėje talkoje, kurios metu buvo tvarkomi žalieji plotai Centro seniūnaitijos teritorijoje.

X. SPORTAS IR KULTŪRA

            Gerinant gyventojų laisvalaikio kokybę, seniūnijai svarbūs vietos gyventojų kultūros ir sporto renginiai.

            Dalyvauta birželio 27 d. Šiaulių miesto seniūnijų ir mikrorajonų sporto žaidynėse. Rėkyvos seniūnijai atstovavo, smiginio mėgėjai. Komanda tapo nugalėtoja. Šiai komandai buvo suteikta teisė atstovauti miestui Kelmėje, kur vyko Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės. Liepos 19 d. prie Rėkyvos ežero vyko vandens sporto šventė O. Truchano taurei laimėti. Gegužės ir birželio mėnesiais buvo kviečiami vietos gyventojai į rytinę šeimos mankštą prie Rėkyvos ežero šalia VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“. Rugsėjo 5 d. Rėkyvoje organizuotas piligrimų sutikimas. Gruodžio 5 d. Centro seniūnaitijoje prie Rėkyvos kultūros namų vyko kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

            Buvo viešinama informacija apie seniūnijos veiklą Šiaulių apskrities seniūnijose, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje, interneto svetainėje www.seniunai.lt, per visuomenės informavimo priemones.

 

Seniūnas                                                                                                                Deividas Petrolevičius

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.