Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

2015 m. veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RĖKYVOS SENIŪNIJA

 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2016-02-08 Nr. V1-2

Šiauliai

 

  1. BENDROJI DALIS

 

            Rėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Rėkyvos seniūnijoje dirba du valstybės karjeros tarnautojai: seniūnas Deividas Petrolevičius ir vyresnioji specialistė Jolanta Krasauskienė.

            Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha.

            Pagal turimus Gyventojų registro duomenis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius:

Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą pagal amžiaus tarpsnius

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Vaikai iki 18 metų

774

825

866

Nuo 18 metų iki 65 metų

2786

2942

3079

Daugiau kaip 65 metų

594

622

772

Iš viso

4154

4389

4717

 

            Pagal Rėkyvos seniūnijos teritorijos suskirstymą į seniūnaitijas, jų teritorijose deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius:

Seniūnaitijos

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Centro seniūnaitijoje

1563

1530

1483

Bačiūnų seniūnaitijoje

1605

1757

1789

Vyturių seniūnaitijoje

986

1102

1445

Iš viso

4154

4389

4717

 

            Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje.

Per 2015 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti raštai, išduotos pažymos. Per metus  suorganizuota 12 susirinkimų su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais juridiniais asmenimis, sprendžiant aktualius seniūnijai ir jos gyventojams klausimus. Dalyvauta dvejose seniūnaičių sueigose, kuriose buvo svarstomi klausimai, susiję su seniūnijos veikla ir vietos gyventojais. Duomenys pateikti lentelėje:

Seniūnijoje

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Gauta raštų

181

182

205

Išsiųsta raštų

243

235

186

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį

25

32

50

Suorganizuota susirinkimų

15

11

12

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais

3

4

2

Atlikta notarinių veiksmų

17

37

13

  1. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

 

            Seniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimamas sprendimas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikinojo gyvenamosios vietos deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje.

 

            Pagal duomenis iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Gyventojų registro:

Rėkyvos seniūnijoje

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Deklaravo gyvenamąją vietą

338

480

298

Deklaravo išvykimą į užsienį

66

60

76

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

343

428

377

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje

32

36

28

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo

30

26

21

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo

56

31

39

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų panaikinimo ir pakeitimo

86

58

60

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

45

37

27

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

9

29

29

 

  1.  SOCIALINĖ SRITIS

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaruota 17 šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 52 nepilnamečiai vaikai.

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 7 socialinės rizikos šeimos, turinčios 11 vaikų. Socialinių paslaugų centras teikia dienos socialinę globą vienam asmeniui.

Pagal gautą informaciją buvo lankytasi dviejų seniūnijos teritorijoje gyvenančių probleminių šeimų namuose, bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl netinkamo elgesio su vaikais ir konfliktinių situacijų. Viena šeima buvo kviesta į Seniūniją pokalbiui, informuojant juos apie pasekmes dėl netinkamos vaiko priežiūros, konsultuota vaiko teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais.

            Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos teritorijoje gyvena 2 laikinai globojami/rūpinami vaikai tėvų prašymu, 6 vaikai globojami/rūpinami šeimose. 4 vaikų globojamų/rūpinamų šeimose atžvilgiu vykdoma laikinosios/nuolatinės globos/rūpybos priežiūra.

            Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 5 policiją dominantys rizikos grupės vaikai, įtraukti į profilaktinę įskaitą 2 vaikai, kuriems buvo pritaikyta kardomoji priemonė.

VšĮ Rėkyvos ambulatorijos pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 144 suaugę neįgalūs asmenys ir 17 neįgalių vaikų. Asmenų turinčių specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius turi 39 suaugusieji, vaikų nėra.

            Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenimis, mokykloje mokosi 166 mokiniai, iš jų 72 berniukai ir 94 mergaitės. Iš visų mokinių 27 yra socialiai remtini vaikai, 1 globojamas vaikas, 2 vaikai gyvena socialinės rizikos šeimose. 138 vaikai gyvena pilnose šeimose (su abiem tėvais/įtėviais), 6 vaikai gyvena tik su vienu iš tėvų, kitas yra miręs.

            Įvairiais socialiniais klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija, ugdymo įstaigomis ir Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK Viešosios policijos skyriumi. Su minėtomis įstaigomis buvo organizuojami įvairūs informaciniai, prevenciniai, kultūriniai renginiai.

 

  1. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

            Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos seniūnijai buvo skirta 4924 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje želdinių, želdynų priežiūros darbams organizuoti, želdynams atnaujinti, kalėdinei eglei pastatyti. Pasirašyti visų darbų suderinimo aktai.

 

V. KELIŲ PRIEŽIŪRA

 

            Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą, ilgis siekia apie 4 km. kovo–lapkričio mėnesiais buvo greideriu lyginamos Žaliasodžių, Spyglių ir Vyturių gatvės, SB „Svajonė“ gatvės (187200 m2). Buvo pateiktas ir patvirtintas prašymas dėl papildomų gatvių greideriavimo. Nuo 2016 m. papildomai bus greideriuojamos Jotvingių, Žiemgalių g. atkarpa tarp 355 ir 369 sklypų, Dagilių, Strazdų, Žiogų gatvės ir įvažiavimas nuo Bačiūnų g. iki SB „Sakalas“. Taip pat buvo pastatytos naujos 4 autobusų sustojimo aikštelės. Buvo vykdomi autobusų stotelių įvažos dangos remonto darbai Vyturių gatvėje. Uldukų gatvėje buvo kertami krūmai (3000 m2), Vyturių, Bačiūnų, Šviesos, Pirties, Energetikų, Mechanikų, Lingailių ir Uldukų gatvėse buvo vykdomas asfalto dangos duobių taisymas (75084,8 Eur). Buvo vykdomas daugiabučių namų kiemų remontas (37648,87 Eur).

  1.  ATLIKTOS PASLAUGOS

 

Paslaugos pavadinimas

Apimtys

Suma, Eur.

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas žiemą

85844 m²

6612,00

Mechanizuotas važiuojamosios dalies barstymas šlapiųjų druskų mišiniu

85844 m²

19512,00

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą

1034 m²

3250,00

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą

21475 m²

4970,50

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės važiuojamosios dalies (įvažos) valymas

4230 m²

6070,00

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą

2621 m²

500,00

Žolės pjovimas

845 340 m²

18700,00

Sosnovskio barščių sutvarkymas

4500 m²

480,00

Nelegalių sąvartynų tvarkymas

295 t

15200,00

Šakų išvežimas

18 t

930,00

Lapų išvežimas

185 t

5860,00

Žolės išvežimas

152 t

4640,00

            Siekiant gerinti Rėkyvos seniūnijos įvaizdį ir platinti informaciją, buvo išplatinti informaciniai pranešimai interneto svetainėje www.seniunai.lt ir internetiniame socialiniame tinkle Facebook.

            Gerinant seniūnijos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, buvo organizuoti visuotiniai susirinkimai su vietos gyventojais įvairių paslaugų teikimo klausimais.

            Gerinant seniūnijos gyventojų bei jaunimo laisvalaikio kokybę, buvo suorganizuoti 5 renginiai.

            Bendradarbiaujant su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, ir Šiaulių AVPK Šiaulių miesto ir rajono PK, surengti 2 susirinkimai su vietos gyventojais.

            Aktyviai dalyvauta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje. Vykta į LLSA seniūnijas (Pakruojyje ir Vilniuje) dėl seniūnijų veiklos.

 

VII. RĖKYVOS SENIŪNIJOS TVARKYTI PLOTAI

 

            2015 m. gruodžio 31 dienai Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje buvo registruoti 275 asmenys, gyvenantys Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, iš kurių 39 darbuotojai buvo įdarbinti pagal viešųjų darbų programą ir 54 žmonės, atliekantys visuomenei naudingus darbus už gaunamas socialines išmokas, tvarkė Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamąją teritoriją.

Buvo vykdoma ši veikla:

· seniūnijos patalpų tvarkymas (87 m2);

· pėsčiųjų takų priežiūra (4 vnt.);

· antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra (7 vnt.);

· suolų dažymas (8 vnt.);

· automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra (3 vnt.);

· Rėkyvos ežero pakrantės nuo Savarankiško gyvenimo namų iki Kairaičio akmens priežiūra (19000 m2);

· miško ploto prie Rėkyvos ežero priežiūra (26000 m2);

· Rėkyvos parko teritorijos priežiūra (50000 m2);

· vaikų žaidimų aikštelės „Zuikinė“ šienavimas, šiukšlių rinkimas (5000 m2);

· dviračių tako priežiūra (15755 m2);

· šaligatvio (plytelių) priežiūra (434 m2);

· želdynų (vejos) šiukšlių rinkimas (100889 m2);

· želdynų (krūmų) šalinimas samdant UAB „Šiaulių apželdinimas“ (1474 m2);

· želdynų (krūmų) šalinimas dirbant darbuotojams pagal viešųjų darbų programą apie (2500 m2);

· autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.);

· autobusų stotelių (aikštelė/asfaltas) priežiūra (465 m2);

· Lingailių g. šiukšlių rinkimas (7372 m2);

· Bačiūnų g. pliažo priežiūra (28000 m2);

· ploto Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios šienavimas, šiukšlių rinkimas (4950 m2);

· ploto Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros šienavimas, šiukšlių rinkimas (3200 m2);

· Mechanikų g. priežiūra (1000 m2);

· Pirties g. priežiūra (2000 m2);

· Energetikų g. priežiūra (3000 m2);

· Energetikų g. nuo 4 namo iki Pirties g. priežiūra (4205 m2);

· Šviesos g. priežiūra (1000 m2);

· Vyturių g. iki geležinkelio priežiūra (21557 m2);

· Vyturių g. už geležinkelio iki miesto ribos priežiūra (30000 m2);

· Pakapės g. priežiūra (500 m2);

· Rėkyvos parko vaikų žaidimų aikštelės priežiūra (1 vnt.).

Nemokamus viešuosius darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje atliko Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus atsiųsti 2 asmenys.

Organizuota bendro naudojimo žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, neveikiančių kapinaičių Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų takų, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra.

            Teritorijos tvarkymo ir kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Šiaulių apželdinimas“ ir kt.

 

VIII. SOCIALINIAI PARTNERIAI

 

Per 2015 metus bendradarbiauta su socialiniais partneriais.

            Bendradarbiaujant su jaunimo organizacija „Ersas“, Rėkyvos gyvenvietės bendruomene, Rėkyvos senjorų klubu, Rėkyvos seniūnijos bendruomene „Rėkyjava“, Šiaulių Žalgirio jachtklubu, Rėkyvos „Vandens klubu“, buriuotojų asociacija „Vėjūnai“ buvo organizuojami renginiai, įgyvendinti projektai, organizuojamos talkos.

Bendradarbiaujant su Rėkyvos progimnazija, buvo organizuoti visuomeniniai renginiai, skirti moksleivių saviraiškai, kultūrai ir sportui ugdyti. Klasių seniūnai puošė kalėdinę eglutę Rėkyvos seniūnijoje, dalyvavo diskusijoje su Rėkyvos seniūnu.

Su lopšeliu-darželiu „Bangelė“ buvo organizuoti renginiai (Kalėdų eglutės įžiebimo šventė ir kt). Seniūnijoje buvo rengiama darželio kolektyvo darbelių paroda.

Aptariant seniūnijos gyventojų sveikatos klausimus, glaudžiai bendradarbiauta su VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija.

            Daugiabučių namų savininkų bendrijoms organizuoti susirinkimai, kuriuose buvo viešinama informacija aktualiais klausimais.

            Bendradarbiauta su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetu, seniūnas buvo įtrauktas į fakulteto socialinių partnerių tarybą. Minėto fakulteto studentė atliko praktiką Rėkyvos seniūnijoje, kurios metu parengė du socialinius - aplinkosauginius projektus, kuriuos galėtų įgyvendinti viena iš seniūnijos nevyriausybinių organizacijų. Taip pat susipažino su Seniūnijos vykdoma veikla.

            Bendradarbiauta su Šiaulių profesionio rengimo centru. Vienas mokinys atliko praktiką Seniūnijoje.

Bendradarbiauta su Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių miesto PK PPN sprendžiant Rėkyvos seniūnijos bendruomenei aktualius klausimus, susijusius su saugios aplinkos kūrimu.

Bendruomenės pareigūnai dalyvavo sodininkų bendrijų ir daugiabučių namų savininkų bendrijų susirinkimuose. Nemokamus viešuosius darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje atliko Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus atsiųsti asmenys.

            Su AB „Rėkyva“ pagalba Rėkyvos seniūnijoje buvo atnaujinti gėlynai Rėkyvos mikrorajone.

         Bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Savivaldybės administracijos skyriais ir kitomis institucijomis.

 

IX. TALKOS

 

            Buvo suorganizuota pavasarinė talka su „Vandens klubu“, pavasarinė talka su Rėkyvos gyvenvietės bendruomene Rėkyvos parke ir paplūdimyje. Dalyvauta buriuotojų asociacijos „Vėjūnai“ organizuotoje pavasarinėje talkoje Bačiūnų paplūdimyje. Taip pat buvo dalyvauta Rėkyvos bendruomenės organizuotoje rudeninėje talkoje, kurios metu buvo tvarkomi žalieji plotai Centro seniūnaitijos teritorijoje.

 

X. SPORTAS IR KULTŪRA

 

            Gerinant gyventojų laisvalaikio kokybę, seniūnijai svarbūs vietos gyventojų kultūros ir sporto renginiai.

            Vasario 8 d. buvo dalyvauta Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrius organizuotoje Žiemos šventėje prie Rėkyvos ežero. Birželio 5 d. Rėkyvos paplūdimyje buvo atidaryta Rėkyvos bendruomenės bibliotekėlė. Liepos 17 d. inicijuota tradicinė Vandens šventė prie Rėkyvos ežero. Vyko tarptautinė Rėkyvos regata Olego Truchano taurei laimėti. Birželio ir liepos mėnesiais buvo kviečiami vietos gyventojai į kas savaitines šeimos mankštas prie Rėkyvos ežero pakrantės. Rugsėjo 4 d. organizuotas piligrimų sutikimas Rėkyvoje. Rugsėjo 5 d. Kelmėje vykusiose VIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse, Šiaulių miestą atstovavusi Rėkyvos seniūnijos smiginio komanda iškovojo I-ąją vietą. Gruodžio 4 d. Centro seniūnaitijoje prie Rėkyvos kultūros namų vyko kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Gruodžio 10 d. inicijuotas susitikimas su Rėkyvos progimnazijos klasių seniūnais susitikimas, kurio metu buvo supažindinta su seniūnijos vykdoma veikla, išklausyti klasių seniūnų pageidavimai bei pasiūlymai. Kartu buvo gaminami kalėdiniai žaisliukai ir papuošta naujametinė eglutė.

            Buvo viešinama informacija apie seniūnijos veiklą Šiaulių apskrities seniūnijose, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje, interneto svetainėje www.seniunai.lt, per visuomenės informavimo priemones.

 

 

 

Seniūnas                                                                                                                Deividas Petrolevičius

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.