Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Seniūno pareigybės aprašymas

RĖKYVOS SENIŪNIJOS SENIŪNO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rėkyvos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – .

II. PAREIGINĖS PASKIRTIS

4. Rėkyvos seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga seniūnijos veiklai organizuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Rėkyvos seniūnijos seniūnas vykdo funkcijas bendrosios  veiklos srities – seniūnijos veiklos organizavimo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų vidaus administravimo patirtį arba 1 metų vadybinio darbo patirtį;

6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti efektyvų seniūnijos darbą, atlieka seniūnijos vidaus administravimą:

7.1.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos darbuotojų darbą;

7.1.2. vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.1.3. rengia seniūnijos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus, seniūnijos nuostatus;

7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo porgramas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus  darbus;

7.3. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

7.4. analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimo, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo ir kitais klausimais;

7.5. teikia pasiūlymus dėl seniūnijos teritorijoje esančių mokymo ir kitų ikimokyklinio amžiaus vaikų sąlygų gerinimo;

7.6. siekdamas užtikrinti tvarką seniūnijos teritorijoje:

7.6.1. organizuoja seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą;

7.6.2. organizuoja seniūnijos bendro naudojimo teritorijos aplinkos gražinimą, neužstatytų teritorijų bei savavališkų sąvartynų tvarkymą, šiukšlių išvežimą;

7.7. siekdamas pagerinti gyventojų bendradarbiavimą su Savivaldybe:

7.7.1. šaukia seniūnijos gyventojų sueigas, organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais, rengia gyventojų apklausas;

7.7.2. informuoja seniūnijos gyventojus apie Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus, susijusius su seniūnijos veikla;

7.7.3. apibendrina seniūnijos gyventojų ir Visuomeninės seniūnijos tarybos pasiūlymus bei teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.7.4. bendradarbiauja su seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis;

7.7.5. rengia seniūnijos veiklos programas ir ataskaitas ir teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje;

7.7.6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.8. siekdamas gyventojams juridiškai įtvirtinti neginčijamus fizinių asmenų subjektyvias teises ir juridinius faktus:

7.8.1. tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai-siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusiomis išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbtą žemės ūkio produkciją gauti;

7.8.2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

7.8.3. liudija parašo dokumentuose tikrumą;

7.9. organizuoja seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą;

7.10. siekdamas gerinti seniūnijoje teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, kontroliuoja ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktų reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus;

7.11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

7.12. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

7.13. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus,  siekdamas efektyviai panaudoti seniūnijai skirtas lėšas;

7.14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

7.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, kurių nariu paskirtas, veikloje, siekdamas įgyvendinti darbo grupei ar komisijai iškeltus uždavinius;

7.16. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti seniūnijos ir Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_________________________________

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.