Apie asociaciją

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija LSSA

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2008 09 15 d. Nr X-1722 31 straipsnio 5 punktas „Seniūnų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje steigiama Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija".

 

Lietuvoje yra 60 savivaldybių (8 miestų). 55 savivaldybėse yra 537 seniūnijos- savivaldybių administracijų filialai. Didžiausia savivaldybė yra sostinės Vilniaus miesto( 542287 gyventojai ir 21 seniūnija), o mažiausia- Neringos savivaldybė (2700 gyventojų).

Savivaldybių seniūnijos suskirstytos į 3133 seniūnaitijas.Be to Klaipėdos mieste nėra seniūnijų, bet yra sudarytos 54 seniūnaitijos. Viso seniūnaitijų yra 3187.

Seniūnai yra seniūnijų vadovai.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) užregistruota 2001 birželio 22 dieną.

Asociacijos nariais yra 490 seniūnai.

Asociacija yra juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija.

 

Asociacijos misija - spręsti savo narių bendrąsias problemas, atstovauti narių bendruosius interesus, koordinuoti narių kryptingą veiklą patirties dalijimuisi, kvalifikacijos kėlimui bei teisėtai gynybai, stiprinti vietos savivaldą.

 

Asociacijos veikla grindžiama narių savarankiškumo, valdžios decentralizavimo, kolegialumo, teisėtumo, demokratiškumo, skaidrumo ir atsakomybės principais.

Asociacija, koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos seniūnijų, teikia seniūnams konsultacijas, juos atstovauja ir gina; stiprina vietos valdžios, verslo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą ir partnerystę, skatina aktyvų piliečių dalyvavimą vietos valdžios institucijoms priimant sprendimus, stiprina bendruomeninio judėjimo plėtrą; teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant bei svarstant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus susijusius su seniūnijų, bendruomenių veikla; organizuoja seniūnų mokymą. Asociacija bendradarbiauja su organizacijomis, atstovaujančiomis kitų subjektų bendriems interesams.

 

Aukščiausioji asociacijos atstovaujamoji institucija yra asociacijos narių suvažiavimas. Suvažiavime seniūnus atstovauja delegatai pagal turimas kvotas.Suvažiavimas tvirtina ir keičia asociacijos įstatus, renka dviejų metų kadencijai Prezidentą, viceprezidentus, revizorių bei asociacijos atstovus savivaldybėse. Suvažiavimas nustato ir keičia asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką.

 

Tarp suvažiavimų asociacijai vadovauja Valdyba. Valdybą sudaro asociacijos prezidentas ir dešimt viceprezidentų.

Asociacijos prezidentas koordinuoja asociacijos veiklą, atstovauja asociaciją LSA, LR Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje, NVO bei užsienio valstybių savivaldybių ir tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose, NVO.

 

Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių asociacija/LSA/, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, VŠĮ ,,Darnaus vystymo projektai", Nacionalinės plėtros institutu /NPI/ , Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, AB ,,Kelių priežiūra".

Asociacija ieško partnerių Europos šalyse ir pasaulyje.

 

Asociacijos prezidentas

Rolandas Bružas

tel.:+370 616 80800

e.p. rolandas.bruzas@telsiai.lt 

 

Daugiau informacijos apie LSSA http://www.seniunai.lt/

tel.:+370 616 80800

e.p. lssa@seniunai.lt

Turite klausimų?