Strategija

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos

VEIKLOS strategija 2020- 2025

 1. BENDROJI DALIS

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių – savivaldybių administracijos filialų ir seniūnijų biudžetinių įstaigų vadovų - seniūnų– bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, taip pat atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių seniūnijose ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldą bei koordinuojanti Asociacijos narių kryptingą veiklą atskirose srityse, tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) užregistruota 2001 birželio 22 dieną, turi savo (simboliką) atributus. Asociacijos nariais yra 443 seniūnai, LSSA kolegialus valdymo organas Asociacijos Valdyba, kurią sudaro Asociacijos prezidentas ir viceprezidentai, aukščiausias organas – Asociacijos narių atstovų suvažiavimas.

 1. ASOCIACIJOS MISIJA, VIZIJA, VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR PRINCIPAI

VIZIJA

Stipri organizacija, vienijanti visus Lietuvos seniūnijų seniūnus, atstovaujanti bendrus jų interesus, aktyviai dalyvaujanti viešajame gyvenime kartu su visuomene išlaikanti stiprią vietos savivaldą su įgyvendintais subsidiarumo ir valdymo decentralizacijos principais.

 

MISIJA

Vienijant skirtingą patirtį turinčius seniūnus, atstovauti jų bendrus interesus, kelti jų kompetencijas, gerinti įvaizdį visuomenėje, remtis gerąja Europine patirtimi vietos savivaldoje. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais aktyviai dalyvauti teisėkūroje, stiprinti vietos savivaldą bei priartinti viešąsias paslaugas gyventojams bei siekti pasitikėjimo visuomenėje.

 

ASOCIACIJOS PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:

 • Atstovavimas seniūnams, asociacijos nariams;

 • Seniūnijų įvaizdžio formavimas ir gerosios praktikos sklaida;

 • Projektinė veikla ir kvalifikacijos kėlimas;

 • Bendradarbiavimas su partneriais, užsienio šalių asociacijomis, kitomis asociacijomis siekiant pagerinti seniūnijų, seniūnų veiklą.

ASOCIACIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI:

 • Suvienyti Lietuvos seniūnijų seniūnus ir jiems atstovauti savo narių bendriesiems interesams savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių seniūnijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

 • Įvairiomis priemonėmis stiprinti seniūnijų, seniūnų įvaizdį;

 • Kurti įvairius projektus, dalyvauti juose įvairiomis formomis (partnerio, dalyvio teisėmis) siekiant didinti seniūnų kūrybingumą, pasisemti patirties;

 • Organizuoti seniūnų kvalifikacijos kėlimą, vykdyti šviečiamąją ir ugdymo veiklą lyderystės, mentorystės ir viešosios komunikacijos srityse ;

 • Užtikrinti nuolatinį vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą ir komunikavimą.

 • Skatinti viešojo valdymo pokyčius paslaugų teikimo, administravimo ir gyventojų aptarnavimo srityse siekiant kokybės, racionalumo ir produktyvumo.

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ(SSGG)

Stipriosios pusės:

 1. Apjungia visas Lietuvos apskritis/regionus;

 2. efektyviai veikia Asociacijos struktūra, asociacijoje aktyviai veikia jungiantys ir turintys aukštą kompetenciją lyderiai.

 3. palaikomi geri darbiniai ryšiai su LR Seimu ir Vyriausybe bei socialiniais partneriais

 4. Nuolat didėjantis socialinių partnerysčių skaičius.

 5. Vykdo efektyvią teisinę pagalbą ir/ar konsultacijas nariams;

 6. Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas;

 

Silpnosios pusės:

 1. Trūksta seniūnų narių, atstovų aktyvumo;

 2. Nepakankamas gerosios patirties dalijimasis tarp kolegų;

 3. Pasyvus įsitraukimas į kvalifikacijos tobulinimą;

 4. Ribotos galimybės dalyvauti tarptautiniuose projektuose, tarptautiniuose renginiuose;

 5. Maži seniūnų atlyginimai, maža motyvacija;

 6. Nėra atgalinio ryšio iš seniūnų sprendžiant problemas;

 7. Ribotos finansinės galimybės (mažas nario mokestis, naujų narių stoka, nėra papildomų lėšų šaltinio);

 8. Nepakankamas darbas su savivaldybių politikais, įgyvendinant vietos savivaldos plėtrą, plečiant/didinant seniūnijų savarankiškumą;

 9. Nėra išvystytos organizacijos narių tarpusavio vidinės komunikacijos galimybės;

 10. Mentorystės trūkumas;

 11. Seniūnų įsitraukimo į veiklą trūkumas;

 12. Seni darbo metodai, nėra siekiama rezultato racionaliausiu būdu.

 13. Nėra komandinės dvasios ir bendros vizijos, bendro tikslo siekimo, ir iš vis, nėra aišku ko siekiame, veikla vykdoma atskirais tikslais ir asmeniniais interesais.

 14. Lyderių stoka, seniūnų, su kitokiu mąstymu ir matymu bei kitokia darbine patirtimi stoka.

 15. Valstybės tarnybos nepatrauklumo problema.

Galimybės:

 1. Naudotis ES fondų paramos programomis projektų įgyvendinimui;

 2. Įvairių projektų konkursai, leidžiantys pritraukti papildomų lėšų asociacijos strateginių tikslų įgyvendinimui;

 3. Tęsti bendradarbiavimą su partneriais, tarptautiniais partneriais;

 4. Atnaujinti vidinės decentralizacijos koncepciją;

 5. Vidiniai informacijos mainai;

 6. Gerosios ir blogosios patirties dalinimasis tarp kolegų: naujų darbo metodų/įdomios patirties / pasaulinėmis tendencijomis/;

 7. Naujų metodų ir būdų naudojimas darbinėje veikloje;

 8. Bendrystės kūrimas (seniūnų klubai);

 9. Nauji komunikacijos metodai: video konferencijos, grupės soc. tinkluose, bendros gmail grupės ir kt.

 10. Keisti pasaulį į geresnę jo versiją. Degti tuo ir norėti to. Tada jokios kliūtys nebus baisios, metodai atsiras savaime, galimybės bus beribės.

 

Grėsmės

 1. Asociacijos narių skaičiaus mažėjimas;

 2. Tiesioginiai seniūnų rinkimai, kurie gali įtakoti neigiamą seniūnijų veiklos vystymąsi;

 3. Neracionalus asignavimų panaudojimas, jų trūkumas;

 4. Teisės aktų kaita;

 5. Teisės aktų kūrėjų nepakankamas įsigilinimas į savivaldos žemiausios grandies problemas, jų sprendimų būdus ir finansines galimybes;

 6. Seniūnijų sunaikinimas.

 

LSSA VEIKLOS KRYPTYS IKI 2025 M.

 1. TKSLAS. Asociacijos narių atstovavimas ir jiems aktualių klausimų sprendimas

UŽDAVINYS

PLANUOTOS PRIEMONĖS

PASIEKTI REZULTATAI

ATSAKINGAS

1.Dalyvauti teisės aktų projektų susijusių su seniūnijų veikla ruošimas ir svarstymas

Dalyvauti posėdžiuose, darbo grupėse, komisijose, susitikimuose su politikais, Savivaldybių atstovais

Pateikti seniūnijoms palankūs siūlymai dėl seniūnijų veiklos gerinimo suderinta su dokumentų ruošėjais bendra nuomonė

LSSA direktorius

Viceprezidentai

Atstovai Savivaldybėse

2.Atstovauti asociaciją Seime, Savivaldybių asociacijoje

Dalyvauti susitikimuose, seimo posėdžiuose, komitetuose

Įgytos žinios, patirtys, pristatyta Asociacijos veikla, geroji patirtis, pasiekimai, suderinti teisės aktų projektai

LSSA prezidentas

Valdybos deleguoti nariai

3.Atstovauti Asociacijos narius įvairiose institucijose

Atstovauti asociaciją ir jos narius Valstybės bei vietinės valdžios institucijose, Seimo komitetuose

Pateikti pasiūlymai, dalyvavimas derybose dėl teisės aktų ir kitų dokumentų priėmimo seniūnijų veiklos klausimais

LSSA prezidentas

Valdybos deleguoti asmenys

Atstovai savivaldybėse

4.Dalyvauti užsienio savivaldos organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose, partnerių renginiuose

Dalyvauti Latvijos, Lenkijos, Kroatijos ir kt. savivaldos konferencijose, skaityti pranešimus

Ne mažiau 5 asociacijos narių dalyvavimas tarptautiniuose, kituose renginiuose, perskaityti 3 pranešimai.

 

LSSA prezidentas

Asociacijos valdyba

Asociacijos nariai, seniūnai

5.Tyrimo tikslais apibendrinti seniūnijų pateiktus duomenis apie seniūnijų narių veiklą

Rinkti duomenis apie seniūnijų veiklą, darbuotojų kiekį, veiklos pobūdį, teikiamas paslaugas ir pan. (seniūnijoms sutikus)

Parengta seniūnijų analizė (Darbuotojų, veiklos pobūdžio, paslaugų spektro Lietuvos mastu)

Asociacijos direktorius(iniciatorius)

Valdyba ar įgaliotas asmuo

6.Teikti nuolatinę teisinę pagalbą asociacijos nariams.

Nuolatinės teisinės pagalbos užtikrinimas asociacijos nariams.

Suteikta nuolatinių teisinių konsultacijų ne mažiau 10

LSSA juristas

7.Sukurti duomenų bazę apie aktualias teisines praktikas(kaitumas, karjera, kompensacija atleidimo atveju ir pan.)

Parengti duomenų bazę apie seniūnus ir seniūnijų veiklą liečiančius klausimus.

Sukurta duomenų bazė LSSA tinklapyje apie (kaitumas, karjera, kompensacija atleidimo atveju ir pan.)

LSSA direktorius Valdyba

Juristas

II. TIKSLAS. Efektyviai veikiančios seniūnijos modelio įgyvendinimas, įvairiomis priemonėmis stiprinti seniūnijų įvaizdį

UŽDAVINYS

PLANUOTOS PRIEMONĖS

PASIEKTI REZULTATAI

ATSAKINGAS

1.Pateikti informaciją apie asociacijos veiklą virtualioje erdvėje

Atnaujinti interneto svetainę, nuolat skelbti informaciją apie asociacijos veiklą, informaciją skelbti socialiniuose tinkluose

Per metus pateikta ne mažiau 50 informacijų apie asociacijos veiklą, seniūnų nuveiktus darbus

Direktorius

Paskirtas valdybos narys

Atstovai savivaldybėse

LSSA nariai

2.Skatinti originaliausiai, kūrybiškiausiai, racionaliausiai, bendruomeniškiausiai dirbančias seniūnijas, seniūnus apskrityse

Seniūnas – lyderis

Seniūnas – vedlys

Seniūnijos TOP idėja

Kasmet organizuoti seniūnijų, seniūno nominacijų konkursą

Suorganizuoti konkursai ir įvertinti geriausiai dirbančių seniūnijų, seniūnų pasiekimai

 

LSSA Prezidentas iniciatorius

Asociacijos valdyba

3.Didinti susidomėjimą asociacijos veikla, pasiekimais

Rašyti straipsnius žiniasklaidos priemonėse, viešinti seniūnų ir seniūnijų veiklą, skatinant norą būti viešinamu ir matomu

 

Vykdyti grįžtamąjį ryšį nuolatos ir visais įmanomais būdais

Per metus parašyti 5 straipsniai, duota ne mažiau 5 interviu apie asociacijos naujoves, įvykius, fix idėjas, netradicinius sprendimus, įgyvendintus uždavinius, sprendimus siekiant pagerinti seniūnijų situaciją.

Asociacijos Prezidentas

Deleguoti valdybos nariai, įgalioti asmenys

Savivaldybių atstovai

Asociacijos nariai, seniūnai

4.Skleisti gerąją patirtį LR Seimo, Vyriausybės, kitų institucijų vadovams, atstovams

Organizuoti susitikimus su LR seimo komitetais, ministrais Seimo nariais ir kt., parengti gerosios seniūnijų patirties pristatymai

Per metus suorganizuota ne mažiau kaip 3 susitikimai, parengti 3 gerosios patirties pristatymai.

Viceprezidentai

III. TIKSLAS. Aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje.

UŽDAVINYS

PLANUOTOS PRIEMONĖS

PASIEKTI REZULTATAI

ATSAKINGI

1.Teikti paraiškas įvairiems fondams ir organizacijoms

Kasmet paruošti ne mažiau kaip 4 paraiškas projektinei veiklai vykdyti

Įvykdytų projektų ataskaitos, suorganizuotų veiklų ir dalyvių skaičius, asociacijos ir jos narių veiklų įvairovė, sustiprėję ryšiai tarp seniūnų, partneriais

LSSA direktorius

LSSA prezidentas

Valdyba

Įgalioti asmenys projektų rašymui ir įgyvendinimui

2.Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, asociacijomis ir dalyvauti jų projektuose

Dalyvauti su universitetais, Savivaldybių asociacijos, Lenkijos partnerių, NVO

Dalyvauti ne mažiau kaip 1 projekte, asociacijos ir jos narių veiklų įvairovė, susistiprėję ryšiai su parneriais, pagerėjęs įvaizdis, didesnė motyvacija inovatyvioms veiklos ir patirties sklaidai.

Asociacijos Prezidentas

Viceprezidentai

 

3.Dalyvauti kuriant seniūnijų strategiją iki 2025 m. kitais seniūnijų veiklos plėtojimo, gerinimo klausimais

Dalyvauti svarstymuose ir teikti pasiūlymus

Pateiktų pasiūlymų skaičius, palankių seniūnijų plėtojimo programų patvirtinimas

Asociacijos valdyba

Deleguoti asociacijos nariai

Atstovai savivaldybėse

 1. TIKSLAS. Organizuoti ir remti seniūnų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą

UŽDAVINYS

PLANUOTOS PRIEMONĖS

PASIEKTI REZULTATAI

ATSAKINGI

1.Nuolat kelti asociacijos narių kvalifikacinius gebėjimus

Kasmet organizuoti ne mažiau kaip vieną mokomąjį seminarą seniūnams

Kasmet surengtas kvalifikacinis renginys, įgytos ir patobulintos asociacijos narių kompetencijos, pasidalinta patirtimi

LSSA direktorius

Viceprezidentai

2.Susipažinti bei dalintis kaimyninių užsienio šalių gerąja seniūnijų valdymo patirtimi

Dalyvauti kaimyninių užsienio šalių organizuojamuose seminaruose, mokymuose, konferencijose, susitikimuose. Suorganizuoti asociacijos nariams bent vieną kvalifikacinę kelionę į kaimynines užsienio šalies seniūnijas.

Pagal kvietimą dalyvauta 1 kaimyninių užsienio seniūnijų renginyje, per metus suorganizuota kvalifikacinė kelionė į užsienio seniūnijas, Savivaldybes, patobulintos asociacijos narių kompetencijos.

LSSA Valdyba

Asociacijos nariai

 

3.Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose

Dalyvauti organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose(pagal sritį)

Pagal kvietimą dalyvauta ne mažiau kaip 5 renginiuose, patobulintos asociacijos narių kompetencijos

Asociacijos nariai

 1. TIKSLAS. Užtikrinti vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą

UŽDAVINYS

PLANUOTOS PRIEMONĖS

PASIEKTI REZULTATAI

ATSAKINGI

1.Stiprinti asociacijos narių vidinę komunikaciją

Sukurti bendras pokalbių grupes, kurias matytų seniūnai

Soc. tinkluose, gmail grupėje, daryti video konferencijas

Sukurta apskrityse pokalbių grupės

 

LSSA Valdyba

2.Suorganizuoti seniūnų sąskrydį

Suorganizuoti sąskrydį vis kitoje apskrityje

Suorganizuoti 2 sąskrydžiai per 5 metus

LSSA prezidentas

LSSA valdyba

3.Tęsti bendrystę su apskrities seniūnais, organizuoti apskrityse seniūnų sueigas kartu su vadovais

Suorganizuoti sueigas, susitikimus su seniūnais apskrityse

Suorganizuotos 2 sueigos su seniūnais per metus

Apskričių viceprezidentai

Atstovai savivaldybėse

4.Neformalūs susitikimai su kolegomis seniūnais apskrityse

Suorganizuoti susitikimus su kolegomis į ketvirtį vieną kartą ir pasidalinti esamomis problemomis, seniūnijų veiklos pobūdžio išsiaiškinimui, bendrų sprendimų priėmimui

Suorganizuoti susitikimai su seniūnais, asociacijos nariais, užtikrinta asociacijos narių komunikacija, dalijimasis patirtimi, sprendžiamų klausimų suderinimas

Apskričių viceprezidentai

Atstovai savivaldybėse

LSSA nariai

5. Periodiškai organizuoti rajono seniūnų vietinės reikšmės susitikimus.

Kasmėnesiniai susitikimai rajonuose, einamųjų, LSSA klausimų aptarimui

Suorganizuoti susitikimai su rajonų seniūnais, užtikrinta geresnė vidinė komunikacija, identifikuoti sprendžiami klausimai.

Atstovai savivaldybėse

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Strategijos įgyvendinimas galimas tik asociacijos nariams aktyviai dalyvaujant asociacijos veikloje. Asociacijos veikla organizuojama iš asociacijos narių mokesčio, todėl racionalus jų panaudojimas privalo būti siekiant grįžtamojo ryšio ginant jų interesus, keliant kvalifikaciją, ginant teisiniais metodais, motyvavimas įvairiomis priemonėmis. Jėga - seniūnų vienybėje.