Asociacijos įstatai

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2020 m. lapkričio 17 d. Kodas 135781780

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS

 

Į S T A T A I

 

 

 

1. BENDROJI DALIS

 

1.1. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių – savivaldybių administracijos filialų ir seniūnijų biudžetinių įstaigų vadovų – seniūnų – bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, taip pat atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių seniūnijose ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldą bei koordinuojanti Asociacijos narių kryptingą veiklą atskirose srityse, tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus.

1.2. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, šiais įstatais ir kitais teisės aktais.

1.3. Asociacijos nariai yra Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos filialų ir seniūnijų biudžetinių įstaigų vadovai – seniūnai bei asociacijos garbės nariai. Nauji nariai priimami į Asociaciją su stojamuoju įnašu.

1.4. Narius į Asociaciją priima Asociacijos valdyba.

1.5. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija; sutrumpintas pavadinimas - LSSA.

Pavadinimas anglų kalba - Association of the Chiefs of Local Authorities in Lithuania; sutrumpintas pavadinimas anglų kalba - ACLAL.

1.6. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir kitokias sąskaitas bankų įstaigose. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

1.8. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio Asociacijos narių atstovų suvažiavimo sprendimu.

 

2. VEIKLOS TIKSLAI IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

2.1. Asociacijos veiklos tikslai –siekti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytos vietos savivaldos savarankiškumo, atstovaujant bendriesiems Asociacijos narių interesams savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, bendradarbiaujant su užsienio valstybių savivaldybių ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendinant Lietuvoje Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatas ir vykdant atskiras Asociacijos programas.

 

2.2. Asociacija, įgyvendindama savo veiklos tikslus:

2.2.1. koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių seniūnijų, padeda spręsti bendrąsias seniūnijų problemas, teikia seniūnijoms turimą metodinę medžiagą ir konsultacijas. Stiprina vietos valdžios, verslo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą ir partnerystę, skatina aktyvų piliečių dalyvavimą vietos valdžios institucijoms priimant sprendimus, stiprina bendruomeninio judėjimo plėtrą;

2.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant bei svarstant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių ir seniūnijų veikla;

2.2.3. teikia informaciją asociacijos nariams apie Asociacijos nagrinėjamus klausimus;

2.2.4. atstovauja bendriesiems narių interesams Lietuvos savivaldybių asociacijoje, valstybės valdžios ir valdymo bei kitose institucijose;

2.2.5. atstovauja bendriesiems narių interesams užsienio valstybių vietos savivaldos ir kitose tarptautinėse organizacijose, padeda seniūnijoms bendradarbiauti;

2.2.6. organizuoja asociacijos narių mokymus ir bendradarbiauja su fondais ir savivaldybėmis organizuojant seniūnų mokymus;

2.2.7. leidžia savo leidinius;
2.2.8. steigia filialus ir atstovybes, kitus juridinius asmenis;
2.2.9. tarpusavio susitarimu teikia savo nariams kitas paslaugas;

2.2.10. bendradarbiauja su savivaldybių merais (jų pavaduotojais), administracijų direktoriais (jų pavaduotojais), kitais savivaldybių valstybės tarnautojais ir darbuotojais jiems įstatymais tiesiogiai priskirtos kompetencijos klausimais;

2.2.11. bendradarbiauja su organizacijomis, atstovaujančiomis kitų subjektų bendriesiems interesams (asociacijomis, konfederacijomis ir kt.).

2.2.12 užsiima kita įstatymuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai;

2.3. Asociacijos veikla grindžiama narių savarankiškumo, valdžios decentralizavimo, kolegialumo, teisėtumo, demokratiškumo, skaidrumo ir atskaitomybės principais.

2.4. Asociacijos veikla yra vieša. Visi dokumentai ir informacija apie Asociacijos veiklą pateikiama Asociacijos nariams susipažinti Asociacijos buveinėje arba, pageidaujant nariams, išsiunčiama elektroniniu paštu. Svarbiausiais Asociacijos veiklos klausimais pranešimai ir skelbimai skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.seniunai.lt

 

3. NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Asociacijos nariai turi teisę :

3.1.1. susipažinti su Asociacijos dokumentais, nemokamai gauti iš Asociacijos informaciją apie jos veiklą, turimą metodinę ir kitokią paramą šiuose įstatuose reglamentuotais klausimais bei kitas paslaugas (tarpusavio susitarimu);

3.1.2. teikti Asociacijai pasiūlymus vietos savivaldos plėtojimo, seniūnijų veiklos ir strateginiais Asociacijos veiklos klausimais, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant asociacijos programas ir projektus;

3.1.3. dalyvauti ir balsuoti per savo deleguotus į Asociacijos suvažiavimą atstovus. Turi teisę rinkti ir būti renkami į Asociacijos valdymo ir kontrolės institucijas;

3.1.4. išstoti iš Asociacijos. Prieš tai narys privalo sumokėti nario mokestį už praeitą laikotarpį ir atsiskaityti su Asociacija pagal esamus turtinius įsipareigojimus. Sumokėti nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybei perduotos lėšos ir turtas išstojančiam nariui negrąžinami;

3.1.5. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis.

3.2. Asociacijos nariai privalo :

3.2.1. Asociacijos suvažiavimo nustatyta tvarka mokėti metinį nario mokestį (išskyrus LSSA Garbės narius);

3.2.2. vadovautis šiais įstatais, vykdyti Asociacijos suvažiavimo, valdybos nutarimus bei kitus sprendimus.

3.2.3. laikytis Asociacijos įstatų.

3.3. Asociacijos narys, sistemingai pažeidinėjantis šiuos įstatus arba vienus metus nemokėjęs nario mokesčio, arba veikiantis prieš asociaciją, gali būti pašalintas iš asociacijos arba asociacijos nario įgaliojimai Asociacijoje suspenduojami (laikinai praranda balsavimo teisę) Suvažiavimo ar Valdybos nutarimu.

3.4. Balsavimo teisės praradimą ir atstatymą kontroliuoja bei sprendimus priima Asociacijos narių atstovų suvažiavimas.

3.5. Narys turi teisę Valdybos nutarimą dėl jo įgaliojimų Asociacijoje suspendavimo apskųsti Asociacijos narių atstovų suvažiavimui per 30 dienų.

 

4. ASOCIACIJOS ORGANAI, JŲ SUDARYMO, ATŠAUKIMO, DARBO ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA. ASOCIACIJOS ORGANŲ FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Asociacijos organai yra:

4.1.1. Asociacijos narių atstovų suvažiavimas;

4.1.2. Asociacijos valdymo organai renkami 2 (dviejų) metų laikotarpiui ir juos sudaro : kolegialus Asociacijos organas - Asociacijos valdyba, vienasmenis valdymo organas – Asociacijos direktorius.

4.2. Asociacija turi kontrolės organą – Revizijos komisiją.

4.3. Asociacijos narių atstovų suvažiavimas. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi Asociacijos narių atstovai. Kiekvienas atstovas turi vieną balsą. Suvažiavime patariamojo balso teise gali dalyvauti Valdybos nariai, asociacijos Garbės nariai (jeigu jie nėra Suvažiavimo atstovai), ir Asociacijos direktorius, išskyrus atvejus, kai tai daryti draudžia sprendžiamojo balso teisę turinčiųjų dauguma.

Patariamojo balso teisė - tai teisė ir galimybė pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, dalyvauti diskusijose, taip pat nustatyta tvarka pristatyti klausimus.

4.4. Kiekvienos savivaldybės seniūnijoms Suvažiavime atstovauja vienas asmuo nuo 5 asociacijos narių (seniūnų), taip pat vienas asmuo nuo likusios nepilnų penkių seniūnų (daugiau kaip 3). Jeigu savivaldybėje yra mažiau nei penki nariai renkamas vienas atstovas.

4.5. Į Suvažiavimą savo atstovus savivaldybių seniūnai – asociacijos nariai renka pagal kvotas. Apie atstovų išrinkimą būtina informuoti Asociacijos administraciją ne vėliau kaip prieš mėnesį iki suvažiavimo datos.

4.6. Pirmąjį asociacijos Suvažiavimą šaukia iniciatyvinė steigėjų grupė, o suvažiavimus ne rečiau kaip kartą per du metus šaukia ir darbotvarkės projektą Suvažiavimui tvirtinti teikia Asociacijos prezidentas. Suvažiavimą pradeda Asociacijos prezidentas arba vienas iš viceprezidentų. Suvažiavime iki naujo Asociacijos prezidento išrinkimo pirmininkauja išrinktas suvažiavimo pirmininkas. Jeigu Asociacijos prezidentas Suvažiavimo nešaukia, Suvažiavimo atstovai renkasi patys iš anksto Administracijos nustatytoje vietoje ir numatytu laiku. Darbotvarkė tvirtinama ir suvažiavimo pirmininkaujantis renkamas posėdžio metu.

4.7. Eilinio Suvažiavimo vieta, laikas ir darbotvarkės projektas ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki suvažiavimo išsiunčiami Asociacijos nariams. Visa medžiaga Asociacijos nariams turi būti pateikta ne vėliau kaip likus savaitei iki suvažiavimo. Esant nepaprastajai padėčiai, ekstremaliajai situacijai ar karantinui suvažiavimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

4.8. Neeilinį Suvažiavimą Asociacijos prezidentas privalo sušaukti ne vėliau kaip per mėnesį, jeigu to reikalauja Valdyba ar ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių. Prašymas sušaukti neeilinį Suvažiavimą pateikiamas raštu Asociacijos prezidentui.

4.9. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių atstovų. Suvažiavimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“ (Asociacijos narių atstovai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenims). Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Suvažiavimo posėdžio pirmininkas. Suvažiavimo nutarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento, jeigu tuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

4.10. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų sušaukia pakartotinį Suvažiavimą. Jame gali būti priimami nutarimai tikneįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Suvažiavime dalyvauja Asociacijos narių atstovų.

4.11. Asociacijos įstatai tvirtinami, keičiami ir papildomi atviru balsavimu, jeigu balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių atstovų.

4.12. Asociacijos prezidentas ir viceprezidentai renkami, o revizijos komisijos nariai skiriami atviru balsavimu dalyvaujančių Suvažiavime narių atstovų paprasta balsų dauguma dviejų metų kadencijai;

4.13. Nutarimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priima Suvažiavimas 2/3 jame dalyvaujančių Asociacijos narių atstovų balsų.

4.14. Suvažiavimui pirmininkauja, suvažiavimo vedimo tvarką (reglamentą) pagal patvirtintą darbotvarkę Suvažiavimui tvirtinti teikia ir Suvažiavimo nutarimus pasirašo Suvažiavimo išrinktas posėdžio pirmininkas. Suvažiavimo posėdžius protokoluoja Asociacijos direktoriaus paskirtas posėdžio sekretoriatas. Protokolą pasirašo Suvažiavimo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretoriato vadovas.

4.15. Suvažiavimo nutarimai priimami tik Suvažiavimo patvirtintos darbotvarkės klausimais.

 

4.16. Asociacijos narių atstovų suvažiavimas:

4.16.1. tvirtina, keičia ir papildo Asociacijos įstatus;
4.16.2. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

4.16.3. šalina narius iš Asociacijos nustatyta tvarka;
4.16.4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
4.16.5. nustato LSSA prioritetines veiklos kryptis ir užduotis;
4.16.6. renka Asociacijos revizijos komisiją;
4.16.7. renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą ir dešimt viceprezidentų. Tvirtina krivius-savivaldybių seniūnų atstovus asociacijoje.

4.16.8. išklauso prezidento teikiamą Asociacijos veiklos ir Revizijos komisijos ataskaitas;

4.16.9. priima nutarimus dėl prisijungimo prie tarptautinių vietos savivaldos organizacijų, jungimosi į asociacijų sąjungas (konfederacijas);

4.16.10. tvirtina Asociacijos simbolius;

4.16.11. priima nutarimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir skiria likvidatorių.

4.17. Asociacijos kolegialų valdymo organą - Valdybą - sudaro visuotinio narių atstovų suvažiavimo metu išrinktų 10 Asociacijos viceprezidentų ir Asociacijos prezidentas (valdybos pirmininkas).

4.17.1.Asociacijos Valdybos posėdžius ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia, jiems pirmininkauja, nutarimus pasirašo Asociacijos prezidentas arba viceprezidentas.

4.17.2 Asociacijos Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių balsų dauguma, atviru balsavimu. Kiekvienas Asociacijos valdybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Asociacijos valdybos sprendimai įsigalioja juos priėmus, jeigu juose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Asociacijos valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

4.18. Asociacijos valdyba:

4.18.1. svarsto Suvažiavimo, valdybos ir asociacijos narių, iškeltas problemas, priima atitinkamus sprendimus;

4.18.2. teikia Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės valdymo institucijoms pastabas ir pasiūlymus dėl vietos savivaldos bei kitos su savivaldybių veikla susijusios teisinės bazės tobulinimo;

4.18.3. nustato privalomas darbo užduotis Administracijai, tvirtina Administracijos darbo reglamentą, struktūrą ir etatų sąrašą, tvirtina asociacijos pajamų - išlaidų sąmatą, esant būtinybei sąmatą patikslina;

4.18.4. tvirtina ir tikslina išlaidų struktūrą pagal atskiras sąmatos išlaidų eilutes;

4.18.5. išklauso ir svarsto Administracijos veiklos ataskaitas, darbo planus;

4.18.6. sudaro, Asociacijos komitetus, krivulę (savivaldybių seniūnų atstovų sueigą), komisijas ar kitas patariamąsias institucijas nustato teises, pareigas, kompetenciją, sudarymo tvarką, tvirtina ir keičia jų nuostatus;

4.18.7. skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką;

4.18.8. nustato administracijos vadovo ir vyriausiojo finansininko pareigybinius atlyginimus, jei sudaro su jais sutartis.

4.18.9. gali, įstatymo nustatyta tvarka, sudaryti su Asociacijos prezidentu darbo sutartį ir nustatyti jo atlyginimą ;

4.18.10. tvirtina ilgalaikes tarpinstitucinio bendradarbiavimo, lėšų skolinimosi ir kitas ilgalaikes Asociacijos sutartis;

4.18.11. Priima naujus narius į asociaciją.

4.18.12 Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Valdybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi posėdžio pirmininkas.

Valdybos nutarimai įsigalioja po jų priėmimo, jeigu juose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

4.19. Asociacijos prezidento ir viceprezidentų kadencija prasideda jų išrinkimu Suvažiavime. Jei Asociacijos prezidentas ar viceprezidentai nepasibaigus kadencijai pakeičia darbą ir nebedirba seniūnu arba atsistatydina, jų įgaliojimai nutrūksta. Valdyba laikinai paveda eiti Asociacijos prezidento arba viceprezidento pareigas kitiems nariams iki artimiausio Suvažiavimo.

 

4.20. Asociacijos prezidentas :

4.20.1.šaukia suvažiavimus ir rengia suvažiavimo darbotvarkės projektus, koordinuoja Asociacijos institucijų darbą, rengia Asociacijos veiklos ataskaitą ir teikia ją Suvažiavimui;

4.20.2. atstovauja Asociacijai Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Seimo, Vyriausybės posėdžiuose, ministerijose, Prezidentūroje bei tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose arba atskiru sprendimu paveda tai valdybos nariui ar Asociacijos direktoriui;

4.20.3. nustato viceprezidentų - valdybos narių pareigas, įgaliojimus ir kompetenciją;

4.20.4. pasirašo Asociacijos valdybos patvirtintas Asociacijos ilgalaikes bendradarbiavimo (ne ūkinio pobūdžio) sutartis;

4.20.5. derina su savivaldybių veikla susijusius teisės aktų projektus;

4.20.6. gali pavesti Asociacijos direktoriui derinti atskirus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

4.20.7. pasirašo įsakymus ir dokumentus dėl Asociacijos direktoriaus priėmimo (atleidimo) į (iš) pareigas (-ų), pavadavimo jo atostogų, ligos, komandiruočių ir kt. atvejais, premijavimo ir kt. skatinimo, nuobaudų skyrimo.

4.20.8 organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka.

 

4.21. Asociacijos direktorius:

4.21.1. yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas ir vadovauja administracijai;

4.21.2. sprendžia Asociacijos organizacinius, ūkinius bei finansinius klausimus;

4.21.3. pateikia Asociacijos valdybai svarstyti administracijos veiklos ataskaitas, darbo planus. Užtikrina buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą. Rengia ir teikia metinę finansinę ataskaitą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atstovų suvažiavimui. Sudaro sąlygas tretiems asmenims susipažinti su metine finansine ataskaita, veiklos ataskaita o Asociacijos nariams apie Asociacijos institucijų priimtų nutarimų vykdymą. Atsako už duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

4.21.4. atstovauja Asociacijai teismuose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei pagal savo kompetenciją - valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

4.21.5. sudaro Asociacijos ūkinius sandorius;

4.21.6. priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, skatina ir skiria nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka, nustato jų pareiginius atlyginimus;

4.21.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

4.21.8. nustato administracijos darbuotojų pareiginius įgaliojimus;

4.21.9. leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos veiklą;

4.21.10. užtikrina Asociacijos turto apsaugą, sukuria tinkamas darbo sąlygas;

4.21.11. užtikrina Asociacijos veiklos tęstinumą. Asociacijos prezidentui ir viceprezidentams atsistatydinus ar nebeinant seniūnų pareigas iki naujo Asociacijos prezidento ar viceprezidentų išrinkimo jas vykdo Asociacijos direktorius;

4.21.12. Asociacijos prezidentui pavedus atstovauja Asociacijai Seimo, Vyriausybės posėdžiuose, Prezidentūroje bei užsienio valstybių savivaldybių ir tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose;

4.21.13. Asociacijos prezidento pavedimu derina atskirus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

4.21.14. atsako už Asociacijos institucijų priimtų sprendimų įgyvendinimą savo įgaliojimų ribose.

4.21.15. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

 

4.22. Valdybos patariamosios institucijos - Asociacijos komitetai komitetų nuostatais nustatyta tvarka gali būti sudaromi iš asociacijos narių ir ne narių. Asociacijoje sudaromų komitetų sąrašą tvirtina valdyba. Komitetai dirba vadovaudamiesi valdybos patvirtintais komitetų nuostatais. Komitetams paprastai pirmininkauja viceprezidentai.

 

5. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA.

5.1. Visi Asociacijos vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, taip pat Asociacijos interneto svetainėje www.seniunai.lt Jie skelbiami Asociacijos valdybos, Asociacijos prezidento ar Asociacijos direktoriaus sprendimu.

 

6. ASOCIACIJOS TURTAS, FINANSAVIMO IR PAJAMŲ ŠALTINIAI.

6.1. Asociacijos turtą, finansavimo ir pajamų šaltinius sudaro:

6.1.1. Asociacijos narių mokesčiai;
6.1.2. Lietuvos ir užsienio institucijų asignavimai;
6.1.3. turtas, gautas kaip labdara, parama, dovana, pagal testamentą;
6.1.4. turtas, perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise;

6.1.5. skolintos lėšos;

6.1.6. kitas įstatymų nustatyta tvarka įgytas turtas.

6.2. Asociacija įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka įgyja turtą ir lėšas, jais naudojasi, valdo ir disponuoja.

6.3. Asociacijos turtą, lėšas ir pajamas tvarko ir už jį teisės aktų nustatyta tvarka atsako Asociacijos direktorius. Asociacijos turtas gali būti naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 

7. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

7.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija.

7.2. Revizijos komisiją iš 3 asmenų skiria Suvažiavimas. Revizijos komisijos įgaliojimai prasideda nuo jos paskyrimo ir baigiasi naujos Revizijos komisijos paskyrimo naujame asociacijos narių atstovų Suvažiavime. Revizijos komisijai vadovauja šios komisijos išsirinktas pirmininkas. Jeigu Revizijos komisijos narys arba pirmininkas nutraukia savo darbą seniūno pareigose, tai jo įgaliojimai Revizijos komisijoje nutrūksta ir Valdyba skiria laikinai eiti Revizijos komisijos nario pareigas kitam Asociacijos narių atstovui iki artimiausio Suvažiavimo.

7.3. Revizijos komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Administracijos finansinę veiklą ir pateikia ataskaitas Suvažiavimui. Finansinės veiklos patikrinimai gali būti skiriami valdybos nutarimu.

7.4. Revizijos komisija turi teisę gauti iš Asociacijos visus dokumentus, susijusius su Asociacijos finansine veikla.

 

8. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR (AR) PABAIGA

8.1. Asociacija pertvarkoma ir (ar) pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

8.2. Asociacija negali būti pertvarkoma į privatųjį juridinį asmenį.

8.3. Suvažiavimas ar institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Asociaciją, paskiria likvidatorių. Nuo likvidatoriaus paskyrimo momento Asociacijos valdymo organai netenka įgaliojimų. Likvidatoriaus teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas ir Asociacijų įstatymas.

8.4. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo ir juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato suvažiavimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

8.5. Apie likviduotos Asociacijos turto panaudojimą likvidatorius raštu praneša kiekvienam buvusios Asociacijos nariui.

 

 

Šie įstatai patvirtinti 2020 m. birželio mėn. 19 d. Asociacijos narių atstovų suvažiavime.

 

 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos direktorius,

narių atstovų suvažiavimo įgaliotas asmuo Petras Gestautas