Bendradarbivimo susitarimas su Nacionaline teismų administracija
Bendradarbivimo susitarimas su Nacionaline teismų administracija

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

DĖL DUOMENŲ APIE ASMENŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESUS

TEIKIMO

 

2021 m. birželio 7 d. Nr. 56P-18-(1,26)

Vilnius

 

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas: L. Sapiegos g. 15, Vilnius, atstovaujama direktorės Natalijos Kaminskienės, veikiančios pagal Nacionalinės teismų administracijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-36, (toliau - Administracija), veikdama Lietuvos Respublikos teismų interesais,

ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, juridinio asmens kodas 135781780, esanti adresu: Pušyno g. 32A, Lekėčiai, Šakių r., atstovaujama asociacijos prezidento Rolando Bružo, veikiančio pagal Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos įstatus, įregistruotus Juridinių asmenų registre 2020 m. lapkričio 17 d., (toliau - LSSA) ir LSSA valdybos 2021 m. gegužės 31 d. Nr. 5 posėdyje išreikštą pritarimą šiam susitarimui,

toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- tai, kad Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau - Gyventojų registras) esantys asmens gyvenamosios vietos adreso duomenys ne visais atvejais, ypač kaimo vietovėse, yra tikslūs (pilni) ir teisės aktais nėra numatytos pakankamos sąlygos užtikrinti šių duomenų patikslinimą Gyventojų registre pilna apimtimi;

- Lietuvos teismams kylančias problemas išsiųsti ir (ar) įteikti asmeniui procesinius dokumentus dėl netikslių (nepilnų) Gyventojų registre esančių asmens gyvenamosios vietos adreso duomenų;

- asmenų interesą laiku gauti teismų procesinius dokumentus, gerinti jų galimybes tinkamai bei laiku įgyvendinti savo procesines pareigas arba pasinaudoti procesinėmis teisėmis;

- teismų pareigą užtikrinti, kad bylos būtų išnagrinėtos lygybės ir viešumo sąlygomis per įmanomai trumpiausią laiką,

įvertindamos bendradarbiavimo tarp LSSA ir Lietuvos teismų svarbą siekiant padėti Lietuvos teismams sumažinti atvejų skaičių, kuomet teismų procesinius dokumentus asmenims pašto paslaugų teikėjas grąžina teismams, neįteikia dėl netikslaus asmens gyvenamosios vietos adreso,

lygybės ir abipusės pagarbos pagrindu susitaria:

 

I. SUSITARIMO DALYKAS

 

1. Šio Susitarimo dalykas - Lietuvos savivaldybių seniūnijų (toliau ir – seniūnijos, seniūnija) bendradarbiavimas su Lietuvos teismais (toliau ir - teismai, teismas) teikiant teismams seniūnijų turimus duomenis ir informaciją apie seniūnijos gyventojų tikslius adresus.

 

II. SUSITARIMO VYKDYMO SĄLYGOS

 

2. Teismas, teisingumo vykdymo tikslu turėdamas poreikį išsiaiškinti tikslų konkretaus proceso dalyvio gyvenamosios vietos adresą, raštu kreipiasi į atitinkamą seniūniją su prašymu pateikti turimus duomenis ir informaciją apie konkretaus asmens deklaruotos gyvenamosios ir (ar) faktinės gyvenamosios vietos tikslų adresą.

3. Seniūnija, gavusi šio susitarimo 2 punkte numatytą teismo prašymą, bendradarbiavimo ir pagalbos pagrindais raštu pateikia teismui turimus duomenis ir informaciją apie konkretaus asmens gyvenamosios vietos tikslų adresą toje ar kitoje seniūnijoje (jei tokie duomenys seniūnijai yra žinomi), atsižvelgdama į teismo prašymo turinį.

4. Šalys supranta poreikį, kad keitimasis teismų prašoma informacija vyktų kaip įmanoma greičiau, per seniūnijoms ir teismams abipusio supratimo pagrindais priimtiną terminą.

5. Šio susitarimo nuostatos vykdomos atsižvelgiant į seniūnijų ir teismų galimybes ir nedaro jokios įtakos jų teisėms bei pareigoms, priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymui, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

6. Susitarime numatytas bendradarbiavimas vykdomas tiesiogiai per konkrečias seniūnijas ir Lietuvos teismus. Esant poreikiui aptarti ir spręsti iš šio susitarimo kylančius klausimus, Šį procesą koordinuoja Administracija ir LSSA. Apie Šalių atstovus šio susitarimo klausimams koordinuoti Šalys viena kitai praneša elektroniniu paštu: Administracijai - info@teismai.lt, LSSA - lssa@seniunai.lt.

7. Su šiuo susitarimu Lietuvos teismus supažindina Administracija, o Lietuvos savivaldybių seniūnijas - LSSA, kartu informuodami apie savo paskirtus atstovus šio susitarimo klausimams koordinuoti.

 

III. SUSITARIMO GALIOJIMAS IR REKVIZITAI

 

8. Šis susitarimas gali būti nutrauktas atskiru Šalių susitarimu. Šalys taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti susitarimą, apie susitarimo nutraukimą raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 30 kalendorinių dienų.

9. Susitarimas gali būti pakeistas ar papildytas Šalių susitarimu, bet kokie susitarimo pakeitimai ar papildymai, kurie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, yra laikomi neatskiriama šio susitarimo dalimi.

10. Šis susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja neterminuotai, 11. Šis susitarimas sudaromas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

12. Šio susitarimo aiškinimo ar įgyvendinimo klausimai sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis.

 

Nacionalinė teismų administracija

Juridinio asmens kodas 188724424

 

 

Direktorė

____________________________

Natalija Kaminskienė

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija

Juridinio asmens kodas 135781780

 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas

____________________________

Rolandas Bružas