Dėl seniūnaičių
Dėl seniūnaičių

Seniūnaičiams siūloma mokėti 10 proc. savivaldybės tarybos nario atlyginimo dydžio išmokas

Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas siūlys numatyti išmokas seniūnaičiui su jo veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti.

Jei Seimas pritartų, seniūnaičiai galėtų gauti išmoką, kuri būtų 10 procentų tos savivaldybės tarybos nario atlyginimo dydžio. Už šią išmoką seniūnaitis neturėtų atsiskaityti.

Parlamentaras taip pat siūlo vietoj seniūnaičių sueigų ir išplėstinių seniūnaičių sueigų formuoti seniūnijų tarybas. Seniūnijos tarybą sudarytų seniūnijos seniūnaičiai ir bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Kai seniūnijos nesteigiamos, meras, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar bendruomenių poreikius, nustatytų, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai įeina į seniūnijos tarybos sudėtį.

Siūlomas projektas numato, kad seniūnijos taryba svarstytų ir priimtų sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto, dėl šio plano įgyvendinimo ataskaitos, taip pat dėl savivaldybės biudžeto projekto, kiek tai yra susiję su seniūnijos veiklos finansavimu. Seniūnijos taryba svarstytų ir priimtų sprendimus dėl bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis,viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms, vietos verslumo skatinimo.

Savivaldybė turėtų neatlygintinai suteikti patalpas seniūnijos tarybos posėdžiams organizuoti. Seniūnaičiai į seniūnijos tarybos posėdžius rinktųsi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Seniūnijos tarybos posėdžiai būtų vieši, o sprendimai – rekomendaciniai, tačiau atitinkama savivaldybės institucija privalėtų juos įvertinti.

Seniūnijos tarybos posėdžiuose priimti sprendimai būtų paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose.

Projektą įregistravęs Seimo narys K. Vilkauskas mano, kad priėmus įstatymo pataisas “būtų žengtas pirmasis tvirtas žingsnis, kuris labai sustiprintų mažąją vietos savivaldą Lietuvoje”.