LSSA XI suvažiavimo rezoliucija
LSSA XI suvažiavimo rezoliucija

                                                                                                                                  

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS

ATSTOVŲ XI SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

Kėdainiai

2022-06-17

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, vienijanti 470 seniūnų, yra organizacija, kuri sprendžia savo narių bendrąsias problemas, teikia savo nariams paslaugas, taip pat atstovauja savo narių bendriesiems interesams savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių seniūnijose ir kitose tarptautinėse organizacijose, stiprina vietos savivaldą bei koordinuoja Asociacijos narių kryptingą veiklą atskirose srityse, tenkina ir gina kitus Asociacijos narių viešuosius interesus.

Pagrindinė Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos misija - vienijant skirtingą patirtį turinčius seniūnus, atstovauti jų bendrus interesus, kelti jų kompetencijas, gerinti įvaizdį visuomenėje, remtis gerąja Europine patirtimi vietos savivaldoje. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais aktyviai dalyvauti teisėkūroje, stiprinti vietos savivaldą bei priartinti viešąsias paslaugas gyventojams bei siekti pasitikėjimo visuomenėje.

ASOCIACIJOS PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

  • Atstovavimas seniūnams, asociacijos nariams;
  • Seniūnijų įvaizdžio formavimas ir gerosios praktikos sklaida;
  • Projektinė veikla ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Bendradarbiavimas su partneriais, užsienio šalių asociacijomis, kitomis asociacijomis siekiant pagerinti seniūnijų, seniūnų veiklą. 

ASOCIACIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI

  • Suvienyti Lietuvos seniūnijų seniūnus ir jiems atstovauti savo narių bendriesiems interesams savivaldybėse, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių seniūnijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;
  • Įvairiomis priemonėmis stiprinti seniūnijų, seniūnų įvaizdį;
  • Kurti įvairius projektus, dalyvauti juose įvairiomis formomis (partnerio, dalyvio teisėmis) siekiant didinti seniūnų kūrybingumą, pasisemti patirties;
  • Organizuoti seniūnų kvalifikacijos kėlimą, vykdyti šviečiamąją ir ugdomąją veiklą lyderystės, mentorystės ir viešosios komunikacijos srityse;
  • Užtikrinti nuolatinį vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą ir komunikavimą.
  • Skatinti viešojo valdymo pokyčius paslaugų teikimo, administravimo ir gyventojų aptarnavimo srityse siekiant kokybės, racionalumo ir produktyvumo.

IŠVADOS  

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos 2020-2025 metų veiklos strategijos įgyvendinimas galimas tik asociacijos nariams aktyviai dalyvaujant asociacijos veikloje.

 Būtina stiprinti asociacijos narių vidinę komunikaciją. Periodiškai organizuoti savivaldybių seniūnų susitikimus. Tęsti bendrystę tarp apskričių seniūnų, organizuoti seniūnų sueigas kartu su savivaldybių vadovais.

Vienyti skirtingą patirtį turinčius seniūnus, atstovauti jų bendrus interesus, kelti jų kompetencijas, gerinti įvaizdį visuomenėje, remtis gerąja Europine patirtimi vietos savivaldoje. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais aktyviai dalyvauti teisėkūroje, stiprinti vietos savivaldą bei priartinti viešąsias paslaugas gyventojams, bei siekti ,,seniūno pareigybės“ pasitikėjimo visuomenėje.

Stiprinti organizaciją, vienijant visus Lietuvos seniūnijų seniūnus, atstovaujant bendrus jų interesus, aktyviai dalyvaujant viešajame gyvenime.

 Kartu su partneriais, visuomeninėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis išlaikyti stiprią vietos savivaldą su įgyvendintais subsidiarumo ir valdymo decentralizacijos principais.